#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

เรื่อง ประเพณีวันสารทไทย

โดย: Lita De Pran
ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (0)
Created: 01 Nov 2019

เรื่อง ประเพณีวันสารทไทย

ตามประเพณีของคนไทยที่ทำสืบต่อกันมาประเพณีวันสารทไทย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ

จุดมุ่งหมายหลักของประเพณีวันสารทไทย มีดังนี้

.อามิสธรรม คือ การบูชาคุณของพระพุทธเจ้า

.ปฏิบัติบูชา คือ การบูชาพระธรรม บูชาด้วยการนำคำสอนมาใช้ในชีวิตของเรา

.บูชาพระสงฆ์ คือ การถวายอาหารแก่พระสงฆ์เพื่อ เจริญธรรมในพระศาสนาต่อไ

ซึ่งเรารับวัฒนธรรมนี้ มาจากประเทศอินเดีย  มีตำนานเล่าว่า นางสุชาดา ลูกสาวเศรษฐีปรุงขึ้นเป็นอาหาร คือ ข้าวมธุปายาส เป็นข้าวที่หุงเจือด้วยน้ำนม และน้ำผึ้ง แก้บน และได้เห็นพระพุทธเจ้า เมื่อเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ประทับใต้ต้นนิโครธ ( ต้นไทร ) ก็เข้าใจว่า พระองค์เป็นเทพยดาจึงนำอาหารนั้นไปถวาย พระโพธิสัตว์จึงได้เสวยข้าวมธุปายาสเป็นอาหารมื้อสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จึงมีความเชื่อกันว่า ข้าวมธุปายาส เป็นอาหารวิเศษ ผู้ใดมีวาสนาได้กินแล้ว จะมีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย อุดมด้วยสติปัญญา และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ครั้นเรารับความเชื่อนี้มา จึงมีปรับเปลี่ยนใช้ข้าวเก่าทำเป็นข้าวเม่า ผสมกับถั่ว งาและสิ่งอื่นๆ จนกลายเป็น ขนมกระยาสารทขึ้นมา ในแต่ละภาคจะมีรสชาติกระยาสารทแตกต่างกันไป  แล้วจึงได้เปลี่ยนมาเป็นการทำบุญถวายพระในวันสารทไทย เพื่อเป็นพลังบำรุงพุทธศาสนา และมีการระลึกถึงบรรพบุรุษ ด้วยการทำบุญกรวดน้ำสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งรวมถึงประเพณีปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจในการทำการ เกษตรกรรม หรือการปลูกข้าวให้เจริญงอกงาม เพื่อเป็นสิริมงคลต่อการเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง และในการทำดีเช่นนี้จึงถือว่า เป็นการทำความไม่ประมาทในชีวิต

ดังนั้น เราท่านจึงเพียรสร้างความดี ด้วยความไม่ประมาทกันเถิด

เรียบเรียงธรรมบรรยาย โดย ลลิต มณีธรรม

No comments yet...

Leave your comment

44426

Character Limit 400