#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

เรื่อง มาส่งความสุขที่ถูกต้องกันดีกว่า

โดย: Lita De Pran
ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (0)
Created: 03 Jan 2020

เรื่อง มาส่งความสุขที่ถูกต้องกันดีกว่า

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เราท่านควรพึงทบทวนสิ่งที่ทำมาช่วงเวลาผ่านตลอดทั้งปีว่า ท่านได้ทำอะไร และพึงประสงค์จะพัฒนาอะไรต่อไป เช่น ทางกายท่านต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง แล้วท่านได้ออกกำลังกายเป็นประจำตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ อีกตัวอย่างหนึ่งที่จะขอกล่าว คือ เรื่องการส่งความสุขการมอบของขวัญ ท่านทั้งหลายต่างมีความต้องการจะส่งความสุขแก่ ญาติมิตร เพื่อสร้างสรรค์สุขสู่ตน เช่น ส่ง ... ส่งข้อความที่อวยพรให้ผู้อื่นสุขสันต์ในวันปีใหม่นี้เป็นต้น

ซึ่งในทางธรรมนั้น เรายังคงประพฤติสุข เพื่อสนองความสุขใจของเราเอง แต่มีความกังวล มีความทุกข์แฝงไว้ เช่น ยังต้องการให้ท่านผู้รับตอบกลับ หรือกังวลว่าสิ่งที่ของขวัญที่ส่งให้อาจไม่ใช่ความสุขที่ผู้รับต้องการ ดังนั้นหากเราคำนึงถึงว่า ท่านนั้นต้องการให้เราไปเยี่ยมเยียนท่านบ้าง ท่านจะสุขใจเป็นที่สุดแล้วมากกว่าสุขจากการได้รับบัตรอวยพรและของขวัญใด ทั้งสิ้น (ความสุขเช่นนี้อาจเป็นการหิวความสุข)

หากเราพิจารณาให้ลึกซึ้งในเรื่องความสุขว่าเป็นอย่างไรมีลักษณะเช่นไร

ความสุข จะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจากความทุกข์ เมื่อท่านทุกข์มากเท่าไร ท่านจะพบสุขมากเท่านั้น แต่คนส่วนมากปฏิเสธความทุกข์ และชอบความสุข จึงไม่ได้พิจารณาเหตุปัจจัยของความสุขและความทุกข์ทั้งปวง อาทิเช่น ท่านทำอะไรถึงมีความสุข ว่าด้วยการแบ่งปัน การให้ การทำบุญ เพื่อละกิเลส ละความโลภออกไปจากตน ท่านจะอิ่มใจในสิ่งที่ทำเป็นอย่างยิ่ง ความสุขในทางธรรมนั้น เป็นความสุขที่อิ่มใจ ความสุขที่ละกิเลส เข้าใจทุกข์ จึงเรียกว่าเป็นความสุขที่อิ่มซึ่งต่างกันมาก กับความสุขเพราะหิวสุขเพราะเมื่อเราหยุดการหิวความสุข,หยุดวิ่งตามความสุข, หยุดจากการตามหาแสวงหาความสุขเราจะพบสุขอันสงบแก่ใจตนในที่สุด.

No comments yet...

Leave your comment

27477

Character Limit 400