#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

เรื่อง เรามาใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทกันเถิด

โดย: Lita De Pran
ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (0)
Created: 30 Jan 2020

เรื่อง เรามาใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทกันเถิด

ขอยกพระบาลีบทนี้ มาอธิบายแก่ท่านทั้งหลาย ความว่า

             อปฺปมาโท อมตํปทํ  ปมาโท มจฺจุโน ปทํ

            อปฺปมตฺตา มียนฺติ  เย ปมตฺตา ยถา มตา

           ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งอมตะ ความไม่ประมาทเป็นทางสู่ความไม่ตาย

คำว่าอมตะหมายถึง ไม่ตาย คือ นิพพานนั่นเอง พุทธสุภาษิต นี้เป็นภาษาธรรมล้วน

คำว่าทางคือ เป้าหมาย โดยอาศัยความไม่ประมาทเพื่อดำเนินสู่อมตะธรรม (พระนิพพาน) เป็นอิสระภาพทางจิตใจอันปราศจากความทุกข์, ปราศจากกิเลส ฉะนั้น คำว่าตายในภาษาธรรม หมายถึง จิตใจที่ทุกข์ ก็คือจิตใจที่ตายนั่นเอง,  ผู้ประมาท แม้มีชีวิตอยู่ ก็เปรียบเสมือนคนที่ตายแล้วซึ่งตรงข้ามกับ จิตใจอมตะ คือ ปราศจากความทุกข์จึงเป็นอมตะไม่มีวันตาย

พระพุทธเจ้าทรงผนวชเพื่อแสวงหาอมตะธรรม และได้ตรัสรู้ที่ต้นมหาโพธิ์พบนิพพานในที่สุด, ดังปัจฉิมโอวาท ว่าด้วยความไม่ประมาทเป็นทางแห่งอมตะ อันทุกท่านพึงมีในตน โดยการใช้สติสัมปชัญญะให้พร้อมสมบูรณ์ ซึ่งต้องอาศัยความไม่ประมาท ประคองตนไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นคือเกิดจิตใจเศร้าหมอง ขุ่นมัว ตกอยู่ในกิเลส หากใจมีกิเลส คือ หลับด้วยอำนาจของกิเลส อาทิเช่น บุคคลที่มีความคิดปรุงแต่งเกิดทุกข์ เกิดสุขอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะหาความสงบในใจไม่ได้นั่นเอง ดังนั้นจึงต้องอาศัยสติเพื่อระลึกถึงการรู้ตัว ตื่นรู้ใจ ตื่นรู้กายในทุกขณะนั่นเอง

ผู้ประมาท แม้มีชีวิตอยู่ ก็เปรียบเสมือนคนที่ตายแล้ว ดังพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ก่อนดับขันธ์ปรินิพพาน ว่าภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราจักเตือนท่านทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา จงยังประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้เช่นนี้แล้วในฐานะ เราชาวพุทธ จงพึงประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาด้วยการดำเนินชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด.

เรียบเรียบธรรมบรรยาย โดย. ลลิต มณีธรรม

No comments yet...

Leave your comment

27443

Character Limit 400