#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

ธรรมะเปรียบดั่งพ่วงแพ

      #ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาเหมือนกับพ่วงแพ หมายถึง อริยมรรคมีองค์แปด, ถ้าสรุปเหลือสามอย่าง ก็คือ ศีล  สมาธิ  และปัญญา นั่นเอง.

      #ศีล สมาธิ ปัญญา, ระดับโสดาบัน สกิทาคามี และอนาคามี, ยังเจืออยู่ด้วยอุปาทาน คือ ความยึดมั่นถือมั่น, ท่านจึงเปรียบเหมือนกับผู้อาศัยพ่วงแพที่กำลังข้ามฟาก, จากฝั่งนี้ ไปสู่ฝั่งโน้น.

      #ส่วนศีล สมาธิ ปัญญา ระดับอรหันต์, ไม่เจือด้วยอุปาทาน, ท่านจึงเปรียบดั่งผู้ที่ถึงฝั่งแล้ว กล่าวคือ พระนิพพาน, และทิ้งพ่วงแพไว้ในน้ำ. (๒๙ ต. ค.๖๑).

No comments yet...

Leave your comment

37152

Character Limit 400