#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

สติปัฏฐานสี่เปรียบดั่งเรือสี่ผลัด

      สติปัฏฐานสี่ ที่มาในอานาปานสติสูตร คือ ฐานกาย ฐานเวทนา ฐานจิต ฐานธรรม; ทั้งสี่ฐานนี้ เปรียบดั่งเรือสี่ลำ, ที่จะนำพาสู่ฝั่ง คือ พระนิพพาน, ซึ่งเป็นภาวะแห่งความอิสรภาพเสรีภาพ.

      ปุถุชนที่ปล่อยตนให้ตกจมอยู่ในความทุกข์ เปรียบดั่งคนที่ตกอยู่ในทะเลลึก, ถูกท่วมทับอยู่ด้วยคลื่นแห่งความคิดปรุงแต่ง, จิตใจปั่นป่วนมัวหมองมิรู้สร่าง.

      การมีสติอยู่กับฐานกาย เปรียบเหมือนกับอาศัยอยู่บนเรือลำที่หนึ่ง; การมีสติอยู่กับฐานเวทนา เปรียบเหมือนกับการเปลี่ยนจากเรือลำแรก มาอาศัยเรือลำที่สอง;

      การมีสติอยู่กับฐานจิตเปรียบเหมือนกับการเปลี่ยนจากเรือลำที่สอง มาอาศัยเรือลำที่สาม; การมีสติอยู่กับฐานธรรม เปรียบเหมือนกับการเปลี่ยนจากเรือลำที่สาม มาอาศัยเรือลำที่สี่;

      สุดท้ายสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์ เปรียบเหมือนกับเรือแล่นถึงฝั่ง, และทิ้งเรือลำที่สี่ไว้ในน้ำ, แล้วขึ้นไปอยู่บนฝั่ง กล่าวคือ พระนิพพาน, ซึ่งเป็นที่สุดแห่งทุกข์.

      การฝึกฐานกาย, ฐานเวทนา, ฐานจิต, ซึ่งเปรียบเหมือนกับเรือลำที่หนึ่ง, ลำที่สอง, ลำที่สาม, ยังอยู่ในฝ่ายโลกิยธรรม, ส่วนการฝึกฐานธรรม, ซึ่งเปรียบดั่งเรือลำที่สี่นั้น, อยู่ในฝ่ายโลกุตรธรรม, เป็นการปฏิบัติระดับอริยะ.(๓๐ ต. ค.๖๑)!!!!

No comments yet...

Leave your comment

91746

Character Limit 400