#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

พระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคล

    พระพุทธเจ้าที่เป็นองค์พระศาสดา, พระองค์ดับขันธปรินิพพานแล้ว, แต่พระพุทธเจ้าที่เป็นสัจธรรมนั้นยังมีอยู่ เรียกว่า พุทธภาวะ; พระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคล, บางครั้งท่านอธิบายว่า เป็นพระพุทธเจ้าในความหมายของนักศึกษา เช่น ถ้าถามผู้ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติมาว่า.....

    พระพุทธเจ้า คือ ใคร ?, เขาจะให้คำตอบว่า เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์, ก่อนออกผนวชมีพระนามว่า เจ้าชายสิทธัตถะ, เมื่อมีพระชนมายุ ๑๖ พรรษาอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา, ๒๙ พรรษาทรงออกผนวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรม, ๓๕ พรรษาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ๘๐ พรรษาดับขันธปรินิพพาน.

    พระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์, ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าในความหมายของพระรัตนตรัย, แต่ก็เป็นบุคคลที่เราต้องเคารพ, ในฐานะที่พระองค์เป็นพระศาสดา; เช่นเดียวกับชาวคริสต์ เขามีพระเยซูเป็นพระศาสดา, ชาวมุสลิม มีนะบีมูฮัมมัดเป็นพระศาสดา; ฉะนั้น ชาวพุทธต้องมีความเคารพต่อพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์พระศาสดาเช่นกัน. (๒ พ. ย.๖๑).

No comments yet...

Leave your comment

26876

Character Limit 400