#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

#พระพุทธเจ้ายังไม่ตาย

      พระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นยังไม่ตาย เรียกว่า พุทธภาวะ ก็คือ สภาวะจิตที่สะอาด  สว่าง  สงบ, ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในความหมายของพระรัตนตรัย.

      คำว่า สะอาด คือ ไม่สกปรก, พุทธภาวะมีลักษณะสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งสกปรก คือกิเลสด้วยประการทั้งปวง;

      คำว่า สว่าง คือ ไม่มืด, พุทธภาวะมีลักษณะสว่างไสวไม่มืดมัวด้วยอำนาจของอวิชชาเข้ามาปิดบัง.

      คำว่า สงบ คือ ไม่วุ่นวาย, พุทธภาวะมีลักษณะสงบ  อิสระ, ว่างจากความปรุงแต่งโดยสิ้นเชิง.

      ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยบรรยายว่า พระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แทน, บุคคลในประวัติศาสตร์ เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์คน, พุทธภาวะ คือ ความสะอาด สว่าง สงบ, เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงหรือพระองค์ธรรม.

      มีพุทธพจน์ว่า "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา, ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม" พุทธพจน์นี้ แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าที่แท้จริง, เป็นอมตะ ก็คือ ความสะอาด สว่าง สงบ. (๓ พ. ย.๖๑).

No comments yet...

Leave your comment

76024

Character Limit 400