#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

#คัมภีร์ตำรายังมิใช่ธรรมแท้

      คัมภีร์ใบลาน, พระไตรปิฎก เรียกว่า พระธรรมในความหมายหนึ่งตามความเข้าใจของคนธรรมดาทั่วไป, ซึ่งยังมิใช่ธรรมะที่แท้จริงหรือสูงสุด; แม้หนังสือธรรมะทั่ว ๆ ไป, ก็เป็นพระธรรมในความหมายดังกล่าวเหมือนกัน.

      วัฒนธรรมของการฟังเทศน์, ในขณะที่พระภิกษุแสดงธรรมอยู่บนธรรมาสน์, ท่านถือคัมภีร์ใบลานและอ่านข้อความที่จารึกอยู่ในใบลานนั้นให้สาธุชนฟัง, ฉะนั้น คัมภีร์ใบลานจึงเรียกว่า พระธรรม.

      พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์สำคัญในพุทธศาสนา, ได้ถูกจารึกขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกใน พ. ศ. ๔๖๐, เมื่อทำการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ ๔.

      ก่อนการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร, ก็อาศัยการท่องจำกันมาด้วยปากเปล่า เรียกว่า มุขปาฐะ คือ เรียน, ท่อง, บอกกันมาด้วยปาก, จึงเป็นการยากที่จะรักษาหลักธรรมให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหมด.

      ยิ่งยุคปัจจุบัน, หนังสือธรรมะมีมาก, นักเขียนก็มาก, เนื้อหาสาระก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของผู้เขียน, ดังนั้น การอ่านตำรา ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน, โดยเฉพาะควรใช้หลักโยนิโสมนสิการเป็นตัวกลั่นกรอง.

      สรุปว่า คัมภีร์ใบลาน, พระไตรปิฎก, หรือหนังสือธรรมะทั่ว ๆ ไป, ก็ยังมิใช่ธรรมะที่แท้จริงในความหมายของพระรัตนตรัย, แต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความเคารพ, โดยเฉพาะพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญ. (๔ พ. ย.๖๑)!!!!

No comments yet...

Leave your comment

14323

Character Limit 400