#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

พระสงฆ์ในประวัติศาสตร์

      พระสงฆ์ที่เป็นสาวกในครั้งพุทธกาล, ก็ยังมิใช่พระสงฆ์ในความหมายของพระรัตนตรัยโดยตรง, แต่ก็เป็นบุคคลที่เราควรนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต.

      ตามประวัติศาสตร์ที่เราได้ศึกษากันมา, จะเห็นได้ว่าพระสาวกในครั้งพุทธกาล มีอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น พระสารีบุตร พระมหากัสสปะ พระอุรุเวลกัสสปะ พระโมคคัลลานะ พระอานนท์ เป็นต้น; มาดูประวัติย่อ ๆ พอเป็นตัวอย่างสัก ๓ รูป.

      #พระสารีบุตร ซึ่งเป็นอัครสาวกฝ่ายขวา, พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นเลิศในทางผู้มีปัญญามาก, สามารถแสดงธรรมจักรและอริยสัจสี่ได้อย่างกว้างขวางพิศดารเหมือนกับพระพุทธองค์.

      #พระมหากัสสปะ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นเลิศในฝ่ายทรงธุดงค์วัตร, มีความมักน้อยสันโดษ, ยินดีในการอยู่ป่า, เห็นโทษในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ฯลฯ; การทำสังคายนาครั้งแรก ท่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์.

      #พระอุรุเวลกัสสปะ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นเลิศในทางมีบริวารมาก, การที่ท่านมีบริวารมากนั้น เพราะรู้จักเอาใจบริษัท, สังเคราะห์ด้วยอามิสบ้าง, ด้วยธรรมบ้าง, ตามที่บริษัทต้องการ.

      ที่นำมาเป็นตัวอย่างนี้ ก็เพื่อให้เห็นว่า พระสาวกสงฆ์ในประวัติศาสตร์ ก็เป็นผู้ที่เราต้องให้ความเคารพยกย่องเหมือนกัน, แต่ให้มีความเข้าใจว่า ยังมิใช่พระสงฆ์ในความหมายของพระรัตนตรัยโดยตรง. (๑๓ พ. ย.๖๑).

No comments yet...

Leave your comment

12749

Character Limit 400