#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

#พระนิพพานอยู่เหนือการปรุงแต่ง

      #มีพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสถึงลักษณะของพระนิพพาน; จะนำมาเขียนสักตอนหนึ่งสั้น ๆ ดังนี้; "ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีอันเกี่ยวกับสิ่ง ๆ นั้น (หมายถึง พระนิพพาน), เราไม่กล่าวว่า มีการมา,  ไม่กล่าวว่า มีการไป,  ไม่กล่าวว่า มีการหยุด" (อุ. ขุ. ๒๕/ ๒๐๖/ ๑๕๘).

      #คำว่า "การมา, การไป" เป็นลักษณะของสังขตธรรม  ซึ่งเป็นเหตุผลของการปรุงแต่งแห่งเหตุปัจจัย, แสดงถึงความไม่เที่ยง,  แต่พระนิพพานเป็นอสังขตธรรม คือ ไม่ปรุงแต่ง, ปราศจากการเปลี่ยนแปลง, ดังนั้น พระนิพพานจึงไม่มีการมา, ไม่มีการไป.

      #พระองค์ตรัสว่า "ไม่มีการหยุด" คำว่า หยุด หมายถึง ความเป็นนิจจัง คือ เป็นของเที่ยง, ดังนั้น พระนิพพานต้องกล่าวว่า ไม่เป็นอะไรเลยจึงจะถูก, เป็นอนิจจังก็ไม่ใช่, เป็นนิจจังก็ไม่ใช่; ที่จริง คำว่า "มา, ไป, หยุด" ใช้กับสังขตธรรม.

      #ยกตัวอย่าง รถยนต์แล่นมา, รถยนต์แล่นไป, รถยนต์หยุดแล่น; หรือว่า คนเดินมา, คนเดินไป, คนหยุดเดิน; เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสว่า "เราไม่กล่าวว่า มีการมา, ไม่กล่าวว่า มีการไป, ไม่กล่าวว่า มีการหยุด; มาก็ไม่ใช่, ไปก็ไม่ใช่, หยุดก็ไม่ใช่. (๒๒ พ. ย.๖๑).

No comments yet...

Leave your comment

80914

Character Limit 400