#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

#วิจิกิจฉา คือ อะไร?

      คำว่า วิจิกิจฉา แปลว่า ความลังเลสงสัย หมายถึง ลังเลสงสัยต่อพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์; ลังเลสงสัยต่อเป้าหมายของชีวิตว่า คือ อะไร?, ชีวิตนี้เกิดมาทำไม?.

      พระนิพพาน คือ อะไร?, ทางหรือกระแสเพื่อให้เข้าถึงพระนิพพาน คือ อะไร?; จิตใจยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสาร, ไม่พบหนทางออกไปสู่ความอิสระ.

      มีผู้ถามว่า ถ้าลังเลสงสัยต่อปัญหาคำถาม, จัดเป็นวิจิกิจฉาหรือไม่?, เป็นกิเลสหรือเปล่า?, ตอบว่า ไม่เป็น. สิ่งที่เรียกว่า ปัญหา มีอยู่ ๒ ความหมาย :-

      ๑) ปัญหา question หมายถึง ปัญหาคำถาม เช่น ๔ + ๕ เท่ากับเท่าไร?; อันนี้เป็นปัญหาธรรมดา, หรือบางคนมาเที่ยวที่วัดป่าสุญญตา, เขาก็ถามว่า โบสถ์ไปทางไหน? อย่างนี้ เป็นต้น.

      ๒) ปัญหา problem หมายถึง ปัญหาชีวิต, ปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นมาในจิตใจ, หรือรวมไปถึงปัญหาการเบียดเบียนกันในทางสังคม เป็นต้น.

      ดังนั้น วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัยที่เป็นสังโยชน์ หมายถึง ความลังเลสงสัยต่อปัญหาความทุกข์; จิตระดับโสดาบันขึ้นไป หมดความลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา). "๒๙ พ. ย.๖๑"

No comments yet...

Leave your comment

23323

Character Limit 400