#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

ระวังจะเป็นการใส่ร้ายพระธรรม

      ###ระวังจะเป็นการใส่ร้ายพระธรรม#!!!!

      ##คำสอนของท่านเว่ยหล่าง, อยู่ในหมวดที่ ๗, ว่าด้วยคำสอนอันเหมาะแก่อุปนิสัยฯ, หน้า ๙๘- ๙๙; จะนำมาเขียนสัก ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ไม่มีสิ่งใดที่จะกล่าวได้ว่า "มีตัวการอยู่ตัวหนึ่ง, แล้วมีอาการของมันห้าอย่าง" เหมือนที่ท่านยืนยัน"" ท่านเว่ยหล่างได้กล่าวกับภิกษุฉิต่าว ซึ่งยังเป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทสัสสตทิฏฐิ คือมองเห็นว่า ขันธ์ห้าเป็นของเที่ยงและเป็นอัตตาตัวตน,

      ความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ เรียกว่า เป็นความเห็นผิดไปจากคำสอนในทางพุทธศาสนา, ดังนั้น ท่านเว่ยหล่างจึงชี้แจงให้ภิกษุฉิต่าวฟังว่า "ไม่มีสิ่งใดที่จะกล่าวได้ว่า มีตัวการอยู่ตัวหนึ่ง แล้วมีอาการของมันห้าอย่าง" ท่านเว่ยหล่างได้กล่าวต่อไปอีกว่า....

      ##ประโยคที่ ๒ ""ท่านกำลังกล่าวป้ายร้ายพระพุทธองค์ และกำลังใส่ร้ายพระธรรม โดยที่ท่านไปไกลจนถึงกับกล่าวว่า ภายใต้ขอบเขตอันจำกัดเฉียบขาดของนิพพาน, ย่อมมีไม่ได้แม้แต่ความมีอยู่ของสัตว์ทุกชนิด""

      การกล่าวถึงหลักธรรมไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัส, แต่ไปยืนยันว่า พระองค์ตรัสไว้ นี้เรียกว่า เป็นการกล่าวป้ายร้ายพระพุทธองค์ และใส่ร้ายพระธรรม เช่น พระองค์สอนว่า นิพพานเป็นอนัตตา, แต่กลับสอนว่า นิพพานเป็นอัตตา ฯลฯ.

      ##ประโยคที่ ๓ ""จงฟังโศลกของฉันดังต่อไปนี้: มหาปรินิพพานอันสูงสุดนั้น เป็นสิ่งที่เต็มเปี่ยม ถาวร สงบ และรุ่งเรืองสว่างไสว"" คำว่า มหาปรินิพพาน หมายถึง ความว่าง (สุญญตา) นั่นเอง, 

      เป็นสภาวะแห่งความอิสรภาพเสรีภาพ, เป็นธรรมชาติที่ปราศจากความปรุงแต่ง (อสังขตธรรม) ด้วยประการทั้งปวง; ท่านกล่าวว่า เป็นสิ่งที่เต็มเปี่ยม ไม่ขาด ไม่เกิน, ถาวรเป็นอมตะนิรันดร์, สงบไม่มีความวุ่นวาย และรุ่งเรืองสว่างไสว. (๑๗ ธ. ค.๖๑)

No comments yet...

Leave your comment

23381

Character Limit 400