#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##การตรัสรู้โพล่งออกจากจิต

      ##การตรัสรู้โพล่งออกจากจิต#!!!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๑๒, หน้า ๗๕; จะขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ถาม..ถ้าจิตกับพุทธะเป็นของสิ่งเดียวกันโดยเนื้อแท้แล้ว, เราจะต้องปฏิบัติต่อไปในปารมิตาทั้งหก และการปฏิบัติอื่น ๆ ดังที่กล่าวไว้ในแบบฉบับเพื่อการตรัสรู้นั้น ๆ หรือไม่เล่า ?"" 

      สิ่งที่เรียกว่า ปารมิตาทั้งหก ก็คือ ทาน ศีล ขันติ วิริยะ สมาธิ และปัญญา; โดยธรรมชาติจิตกับพุทธะ คือสภาวะอันเดียวกัน, จิตในที่นี้ หมายถึง จิตว่าง (สุญญตา) ซึ่งเป็นจิตที่ปราศจากความปรุงแต่ง, มิใช่จิตที่เป็นนามธรรม เช่น จิตที่เป็นความจำ ความคิด เป็นต้น; จากคำถามดังกล่าว ท่านฮวงโปได้ตอบว่า.....

      ##ประโยคที่ ๒ ""ตอบ..การตรัสรู้ย่อมโพล่งออกมาจากจิตโดยตรง, ไม่มีอะไรเกี่ยวกับการบำเพ็ญปารมิตาทั้งหก และข้อปฏิบัติอื่นใดของพวกเธอเลย"" จากคำถามที่ว่า ถ้าจิตกับพุทธะเป็นของสิ่งเดียวกัน, แล้วเราจะต้องปฏิบัติต่อไปในปารมิตาทั้งหกเป็นต้นอีกหรือไม่ ?

      แต่ท่านก็ได้ชี้ให้เห็นว่า การตรัสรู้หรือการเห็นแจ้งนั้น ย่อมโพล่งออกมาจากจิตพุทธะโดยตรง ซึ่งไม่เกี่ยวกับการบำเพ็ญปารมิตาทั้งหก และการปฏิบัติอย่างอื่น ๆ เลย; ถ้าเข้าไปบำเพ็ญ ก็จะกลายเป็นการเพิ่มอุปาทานให้มากยิ่งขึ้น; ท่านก็ได้อธิบายต่อไปว่า...

      ##ประโยคที่ ๓ ""การปฏิบัติบำเพ็ญทำนองนี้ ทั้งหมดสิ้น, เป็นเพียงอุบายสำหรับกุมเอาประโยชน์ทางวัตถุ อันเนื่องอยู่กับปัญหาชีวิตประจำวันเท่านั้นเอง"" ทำไมท่านจึงกล่าวว่า การปฏิบัติบำเพ็ญทำนองนั้นทั้งหมด เป็นเพียงอุบายสำหรับกุมเอาประโยชน์ทางวัตถุ ?

      ยกตัวอย่าง การให้วัตถุสิ่งของ (วัตถุทาน) ก็เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เป็นการสงเคราะห์ต่อคนยากไร้ เพื่อให้สังคมมีกินมีใช้ หรือแม้การบริจาคเงินกับวัดวาอาราม ก็เพื่อบำรุงพระศาสนาในด้านเสนาสนะ เช่น โบสถ์วิหาร. (๒๕ ธ. ค.๖๑)

No comments yet...

Leave your comment

55147

Character Limit 400