#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##เหนือการรับและปฏิเสธ

      ##คำสอนของท่านเว่ยหล่าง, อยู่ในหมวดที่ ๗, ว่าด้วยคำสอนอันเหมาะแก่อุปนิสัยฯ, หน้า ๑๐๐; จะนำมาเขียนสัก ๔ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ท่านเหล่านี้ ย่อมอยู่เหนือ "การรับ" และ "การปฏิเสธ"" ท่านเว่ยหล่างได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่ประจักษ์แจ้งอยู่กับจิตเดิมแท้ หรือความว่าง (สุญญตา) นั้น ท่านอยู่เหนือการรับและการปฏิเสธ; คำว่า การรับและการปฏิเสธ หมายถึง ความยินดี ความยินร้ายนั่นเอง ซึ่งเป็นลักษณะของคติทวินิยม ก็คือ การยึดติดอยู่กับสิ่งที่เป็นคู่ ๆ.

      ##ประโยคที่ ๒ ""และท่านเหล่านี้ ทำลายเครื่องกีดขวางทั้งที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต"" สิ่งที่เรียกว่า อดีต ปัจจุบัน อนาคต ถ้าเข้าไปยึดถือ ก็จะกลายเป็นสิ่งกีดขวางจิตเดิมแท้; ยึดอดีต คือ ยึดสัญญาขันธ์, ยึดปัจจุบัน คือ ยึดเวทนาขันธ์, ยึดอนาคต คือ ยึดสังขารขันธ์, แต่ผู้ที่เห็นแจ้งอยู่กับจิตเดิมแท้ ท่านทำลายสิ่งกีดขวางเหล่านี้ได้แล้ว.

      ##ประโยคที่ ๓ ""ท่านเหล่านี้ ย่อมใช้อวัยวะเครื่องทำความรู้สึกของท่าน ในเมื่อมีเรื่องต้องใช้" ที่ว่า อวัยวะเครื่องทำความรู้สึก หมายถึง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ หมายความว่า มีสติปัญญาในการเกี่ยวข้องกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์, ทำหน้าที่ไปด้วยจิตใจปรกติ; ตาเห็นรูป ก็สักว่าเห็น, หูได้ยินเสียง ก็สักว่าเสียง ฯลฯ.

      ##ประโยคที่ ๔ ""แต่ว่า ความรู้สึกยึดถือใน "การใช้" นั้น มิได้เกิดขึ้นเลย"" ในเมื่อมีสติปัญญาในขณะที่ใช้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกี่ยวข้องกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์, การยึดถือ (อุปาทาน) ก็ไม่เกิดขึ้น, ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสใช้คำว่า "ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง" นั่นเอง. (๕ ม. ค.๖๒)

No comments yet...

Leave your comment

30303

Character Limit 400