#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##พ้นภูมิแห่งความคิด

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๑๕, หน้า ๗๕- ๗๖; ขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ฉะนั้นจึงมีคำจารึกไว้ว่า คำสอนของพุทธะทั้งหมด มีวัตถุประสงค์ข้อนี้เพียงข้อเดียว คือ พาพวกเราข้ามขึ้นให้พ้นเสียจากภูมิแห่งความคิด"" ในประโยคนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสอธิบายไว้ว่า...

      "ข้อนี้หมายถึงสามารถปฏิบัติจนหยุดพฤติของความคิดปรุงแต่งต่าง ๆ เสียได้, ไม่มีอะไรสามารถปรุงให้จิตคิดไปตามอำนาจกิเลสตัณหาได้อีกต่อไป เป็นจิตที่ว่างจากสิ่งปรุงแต่งและการคิดทั้งปวง ก็เป็นตัวธรรมหรือพุทธะ เป็นตัวธรรมชาติเดิมแท้ อยู่ในความเป็นอย่างนั้น"

      คำว่า พุทธะในประโยคนี้ หมายถึง พระพุทธเจ้าที่เป็นองค์พระศาสดา พระองค์สอนให้หลุดพ้น (วิมุตติ) ไปจากความคิดปรุงแต่งโดยสิ้นเชิง.

      ##ประโยคที่ ๒ ""บัดนี้ถ้าข้าพเจ้าหยุดความคิดของข้าพเจ้าได้สำเร็จแล้ว, ประโยชน์อะไรด้วยธรรมทั้งหลายที่พุทธะได้สอนไว้"" ข้อความในประโยคแรกที่ว่า"ข้ามขึ้นให้พ้นเสียจากภูมิแห่งความคิด"

      ความคิดปรุงแต่งแยกออกได้เป็น ๓ ภูมิ ได้แก่: ๑) กามาวจรภูมิ คือ ความคิดปรุงแต่งไปในเรื่องของกาม. ๒) รูปาวจรภูมิ คือ ความคิดปรุงแต่งไปในเรื่องของรูปธรรมล้วน ๆ. และ ๓) อรูปาวจรภูมิ คือ ความคิดปรุงแต่งไปในเรื่องของสิ่งที่มิใช่รูป เช่น เกียรติยศชื่อเสียง เป็นต้น.

      ในประโยคที่สองความหมายที่ว่า เมื่อหยุดความคิดได้สำเร็จแล้ว ประโยชน์อะไรกับคำสอนของพระพุทธเจ้า หมายความว่า เมื่อเห็นแจ้งต่อจิตหนึ่งหรือจิตเดิมแท้แล้ว หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่จำเป็น. (๑๓ ม. ค.๖๒)

      

No comments yet...

Leave your comment

54100

Character Limit 400