#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ยานแห่งความรอด#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๑๖, หน้า ๗๖; จะขอแบ่งออกเป็น ๔ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""นับตั้งแต่พระพุทธะโคตมะ ลงมาจนตลอดสายของพระสังฆปริณายกทั้งหลาย กระทั่งถึงท่านโพธิธรรมเป็นที่สุด ไม่มีใครเคยสอนว่ามีอะไร นอกจากจิตหนึ่งนี้"" 

      ท่านฮวงโปยืนยันว่า นับตั้งแต่พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นองค์พระศาสดาลงมาจนถึงพระโพธิธรรม, ไม่มีการสอนเรื่องอื่น นอกจากจิตหนึ่ง, เพราะว่าสิ่งอื่น ๆ เป็นเพียงมายา ไร้แก่นสารทั้งสิ้น; จิตหนึ่งเท่านั้น เป็นสัจธรรมแท้.

      ##ประโยคที่ ๒ ""หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ สิ่งที่รู้กันอยู่ว่า ได้แก่ ยานแห่งความรอดเพียงยานเดียว ดังนั้น แม้พวกเธอจะเที่ยวแสวงกันให้ตลอดสากลจักรวาล เธอก็จะไม่พบยานอื่นใดเลย""

      คำว่า ยาน หมายถึง เครื่องนำไป หรือพาหนะเพื่อให้ถึงเป้าหมาย สิ่งที่เป็นเป้าหมาย ก็คือ สิ้นกิเลสเป็นอรหันต์ ดังนั้น ยานเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ได้แก่ จิตหนึ่ง, การประจักษ์แจ้งอยู่กับจิตหนึ่ง เรียกว่า อยู่บนยาน.

      ##ประโยคที่ ๓ ""ไม่มีที่ไหนดอกที่โอวาทข้อนี้ จะแตกหน่อแยกกิ่งออกไปได้มากหลาย"" สิ่งที่เรียกว่า จิตหนึ่ง คือ ทั้งหมดของพุทธศาสนา, ผู้ใดเห็นแจ้งจิตหนึ่ง ผู้นั้นชื่อว่า มีพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

      ท่านกล่าวในลักษณะว่า ไม่มีที่ไหนที่สอนเรื่องจิตหนึ่ง, แล้วมีการแตกหน่อแยกกิ่งออกไปได้มากหลาย หมายความว่า ผู้ที่สอนเกี่ยวกับจิตหนึ่ง จะไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย.

      ##ประโยคที่ ๔ ""คุณภาพเพียงอย่างเดียวของมัน คือ จริงตลอดกาล ดังนั้น จึงเป็นคำสอนที่รับเอาได้ยาก"" จิตหนึ่งเป็นสภาวะจริงแท้ตลอดกาล เรียกว่า อมตะก็ได้ คือ เป็นธรรมชาติที่ไม่ตาย ไม่เกิด ไม่ดับ,

      สิ่งปรุงแต่ง (สังขตธรรม) ทั้งปวง มีลักษณะเกิดดับ เช่น ความคิด เป็นต้น, แต่จิตหนึ่ง ซึ่งเป็นอสังขตะ คือ ไม่ปรุงแต่ง เป็นสิ่งที่ลุ่มลึก ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่า เป็นคำสอนที่รับเอาได้ยาก. (๑๘ ม. ค.๖๒)

No comments yet...

Leave your comment

19925

Character Limit 400