#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ลูกม้าออกมาทางใต้ฝ่าเท้า?

      ##คำสอนของท่านเว่ยหล่าง, อยู่ในหมวดที่ ๗, ว่าด้วยคำสอนอันเหมาะแก่อุปนิสัยฯ, หน้า ๑๐๒; จะขอนำมาเขียนสัก ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""พระสังฆปริณายก ชื่อ ปรัชญาตาระแห่งประเทศอินเดีย ได้ทำนายไว้ว่า ลูกม้าตัวหนึ่ง จะออกมาทางใต้ฝ่าเท้าของท่าน และจะกระโจนเหยียบย่ำมหาชนไปทั่วโลก; ข้าพเจ้าไม่จำเป็นจะต้องพยากรณ์ความข้อนี้เร็วเกินไป เพราะว่าคำพยากรณ์นั้น ท่านหาดูได้ในใจของท่าน""

      ข้อความดังกล่าว ท่านเว่ยหล่างได้สนทนากับภิกษุเว่ยยางเรื่องเกี่ยวกับการทำนายของพระสังฆปริณายกชื่อ ปรัชญาตาระ, ในเรื่องนี้ท่านว่อง มู ล่ำ ได้อธิบายไว้ว่า "ข้อนี้หมายถึงศิษย์อันมีชื่อเสียงของภิกษุเว่ยยางที่ชื่อว่า "ม้า โซ่" อันเป็นผู้ที่ได้เผยแผ่คำสอนในนิกายธยานะไปจนทั่วประเทศจีน".

      ##ประโยคที่ ๒ ""ภิกษุเว่ยยางมีความเข้าใจปรุโปร่งในคำพูดของพระสังฆปริณายก, ได้เข้าใจซึมซาบแจ่มแจ้งว่าพระสังฆปริณายกพูดหมายถึงอะไร, ตั้งแต่วันนั้นมา ได้เป็นศิษย์ติดต้อยห้อยตามพระสังฆปริณายกอยู่เป็นเวลา ๑๕ ปี มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาลึกซึ้งยิ่งขึ้น ๆ ทุกวัน ๆ""

      ข้อความที่ว่า ลูกม้าตัวหนึ่ง จะออกมาทางใต้ฝ่าเท้าของท่าน และจะกระโจนเหยียบย่ำมหาชนไปทั่วโลก" คำว่า ลูกม้า จะตีความว่า หมายถึง จิตเดิมแท้ก็ได้ ออกมาทางใต้ฝ่าเท้าของท่านเว่ยยาง ก็คือ ใจของท่านเว่ยยางเอง หมายความว่า ไม่ต้องไปหาที่อื่น, ม้าเป็นสัญลักษณ์ของความคล่องแคล่ว.

      ##ประโยคที่ ๓ ""ต่อมาได้ตั้งสำนักขึ้นที่เฮ็งชาน ทำการเผยแพร่คำสอนของพระสังฆปริณายกออกไปอย่างกว้างขวาง; เมื่อถึงมรณภาพแล้ว ทางการแห่งราชสำนักของพระเจ้าจักรพรรดิ ได้ถวายสมัญญาแก่ท่านว่า ไถ่ไหว่ ผู้เป็นอาจารย์แห่งนิกายธยานะ""

      ข้อความในประโยคแรกที่ท่านเว่ยหล่างกล่าวว่า "ข้าพเจ้าไม่จำเป็นจะต้องพยากรณ์ความข้อนี้เร็วเกินไป เพราะว่าคำพยากรณ์นั้น ท่านหาดูได้ในใจของท่าน" จากคำกล่าวของท่านเว่ยหล่าง โดยเฉพาะคำท้ายสุดที่ว่า "ท่านหาดูได้ในใจของท่าน" แสดงให้เห็นว่า ลูกม้า ก็คือ จิตเดิมแท้. (๒๗ ม. ค.๖๒)

No comments yet...

Leave your comment

97643

Character Limit 400