#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

ธรรมเทศนาวันพระ

      #ชีวิตัง เม อะนิยะตัง  ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง. คำว่าเราในที่นี้เป็นภาษาโดยสมมติ แต่ในภาษาธรรม (ปรมัตถ์) ไม่มีเรา แต่การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีภาษาในการสื่อสารพูดคุยกันจึงต้องมีเรา;

      ในที่นี้จะกล่าวถึงโลกอีกใบหนึ่ง โลกในภาษาธรรมคือชีวิต, ชีวิตหนึ่งชีวิตเปรียบเสมือนโลกใบหนึ่ง, "โลกแห่งชีวิต" เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แต่ก่อนที่จะตายเรามีชีวิตอยู่ในโลกอยู่อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

      พระพุทธเจ้าได้ให้ปัจฉิมโอวาทว่า "สร้างประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท" ประโยชน์ตน คือ ใจเย็น สงบ ไม่เป็นทุกข์ ประโยชน์ผู้อื่น คือ เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน.

No comments yet...

Leave your comment

98349

Character Limit 400