#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ลักษณะต่างๆ ล้วนมายา#!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๒๑, หน้า ๗๙; ขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ถาม..ถึงอย่างไรก็ยังมีคำจารึกไว้ว่า "ใครก็ตามที่ประกอบอยู่ด้วยพุทธะลักษณะ ๓๒ ประการ ย่อมเป็นผู้สามารถปลดปล่อยสัตว์โลกทั้งหลาย จากสังสารทุกข์""

      ผู้ถามยังยึดติดอยู่กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่กับพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคล เหมือนกับในครั้งพุทธกาล มีภิกษุชื่อวักกลิ ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์พระศาสดา พระองค์จึงตรัสว่า "ดูก่อนวักกลิ! ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา, ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม" เป็นต้น; ทีนี้มาดูคำตอบของท่านฮวงโปกัน.

      ##ประโยคที่ ๒ ""ตอบ..สิ่งใดๆ ที่ประกอบอยู่ด้วยลักษณะใดๆ ล้วนแต่เป็นมายาทั้งสิ้น"" จากคำตอบของท่านฮวงโป ท่านชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ประกอบอยู่ด้วยลักษณะ ล้วนแต่เป็นมายาด้วยกันทั้งหมด, ไม่ว่าจะเป็นลักษณะ ๓๒ ประการ ของพระศาสดาโดยตรง,

      หรือแม้เป็นลักษณะของสิ่งปรุงแต่ง (สังขตะ) ทั้งหลายทั้งปวง ยกตัวอย่าง ขันธ์ห้า ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, เป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเกิดขึ้นในเบื้องต้น แปรปรวนในท่ามกลาง และดับไปในที่สุด; สิ่งที่เรียกว่า ขันธ์ห้าเป็นเพียงเงามายา เป็นธรรมชาติที่มิได้มีอยู่จริง.

      ##ประโยคที่ ๓ ""ต่อเมื่อรู้ชัดแจ้งว่า ลักษณะทุกลักษณะหาใช่ลักษณะไม่, นั่นแหละพวกเธอจึงจะรู้จักพระตถาคตเจ้า"" คำว่า ลักษณะ หมายถึง กิริยาอาการของสังขตธรรม, เพราะมีสังขตธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง, ลักษณะของสิ่งนั้นก็ปรากฏ, 

      แต่ถ้าไม่มีสังขตะ, กิริยาอาการก็ย่อมไม่มี ยกตัวอย่าง รูปขันธ์ ซึ่งได้เขียนไปแล้ว ถ้ามองเห็นว่า รูปขันธ์มีอยู่ ก็จะเห็นถึงลักษณะของรูปขันธ์, แต่ถ้าไม่มีรูปขันธ์ ลักษณะของรูปขันธ์ ก็ไม่มีเช่นกัน; สภาวะที่ว่างจากรูป ว่างจากลักษณะของรูป นั่นแหละคือ พระตถาคตเจ้า. (๑๖ ก. พ.๖๒)

No comments yet...

Leave your comment

83272

Character Limit 400