#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##พุทธะและสัตว์โลกล้วนมายา#!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๒๒, หน้า ๗๙; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""พระพุทธเจ้าก็ดี สัตว์โลกทั้งหลายก็ดี ทั้งสองอย่างนี้ เป็นเพียงความคิดปรุงขึ้นมาอย่างผิด ๆ ในจิตของเธอเองนานาชนิดเท่านั้น"" 

      ที่ท่านฮวงโปกล่าวถึงพระพุทธเจ้าและสัตว์โลก ท่านต้องการจะชี้ให้เห็นถึงคติทวินิยม คือ การยึดติดอยู่กับสิ่งที่เป็นคู่ ซึ่งได้ยกตัวอย่างไปหลายครั้งแล้วที่ว่า บุญ- บาป, ดี- ชั่ว, สุข- ทุกข์, รัก- ชัง เป็นต้น; แต่ในประโยคนี้ ท่านระบุไปที่พระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั้งหลาย หมายความว่า...

      เกิดความคิดปรุงแต่งในลักษณะของการแบ่งแยกว่า มีพระพุทธเจ้าและมีสัตว์โลกทั้งหลาย, มีความยินดีต่อพระพุทธเจ้า มีความยินร้ายต่อสัตว์โลก, แม้ว่าเป็นความยินดี ยินร้ายเพียงน้อยนิด; ท่านจึงกล่าวว่า "ทั้งสองอย่างนี้ เป็นเพียงความคิดปรุงขึ้นมาอย่างผิด ๆ ในจิตของเธอเอง ฯลฯ".

      ##ประโยคที่ ๒ ""เป็นเพราะพวกเธอไม่ได้รู้จักจิตจริงแท้ พวกเธอจึงได้ลวงตัวเอง ด้วยความคิดปรุงแต่งในทางความมีตัวมีตนทำนองนั้น"" 

      ท่านได้ชี้ให้เห็นว่า เพราะความที่ไม่รู้จัก "จิตจริงแท้" หรือที่ท่านเว่ยหล่างใช้คำว่า "จิตเดิมแท้" นั่นเอง จึงถูกหลอกลวงด้วยความคิดปรุงแต่งในทางที่มีตัวมีตน, แต่ถ้าประจักษ์แจ้งอยู่กับจิตจริงแท้ หรือจะเรียกว่า ความว่าง (สุญญตา) ก็ได้

      มองเห็นโทษของความคิดปรุงแต่งในทุกระดับ เช่น ที่ท่านฮวงโปยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง คือ ความยึดติดอยู่ในความคิดว่า มีพระพุทธเจ้าและมีสัตว์โลกทั้งหลาย เมื่อสลัดสิ่งที่เป็นคู่ได้โดยเด็ดขาด, จิตใจก็ย่อมเป็นอิสระ (Free) ด้วยประการทั้งปวง. (๒๕ ก. พ.๖๒)

No comments yet...

Leave your comment

78817

Character Limit 400