#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##พุทธะแท้ยึดถือไม่ได้#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๒๓, หน้า ๗๙; ขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ถ้าเธอยังจะถือว่ามีพุทธะอยู่ เธอก็จะถูกปิดกั้นเสียด้วยพุทธะนั้นนั่นเอง"" การเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดก็ตาม, ความยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งนั้น ก็ย่อมบดบังสัจธรรมแท้ กล่าวคือ "พุทธะ" มิให้ประจักษ์แจ้งออกมา ยกตัวอย่าง....

      บางคนยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินเงินทอง ความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดขึ้นมาในจิตใจ ก็ย่อมปิดกั้นสัจธรรมไว้, แต่ในประโยคนี้ท่านฮวงโปชี้ไปที่การยึดมั่นถือมั่นในพุทธะ; สภาวะแห่งความเป็นพุทธะจริงๆ นั้น ยึดถือไม่ได้, พุทธะที่ยึดถือได้ เป็นเพียงความคิดปรุงแต่ง เป็นเงามายาของอวิชชาเท่านั้น.

      ##ประโยคที่ ๒ ""และเมื่อเธอยังจะถือว่า มีสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ เธอก็จะถูกปิดกั้นเสียด้วยสัตว์โลกทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเอง"" ดังที่ได้กล่าวแล้วในประโยคแรกว่า ถ้ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ความยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งนั้น ก็จะบดบังพุทธะไว้ มิให้ประจักษ์แจ้งออกมา.

      ในประโยคนี้ ท่านระบุไปที่ "สัตว์โลกทั้งหลาย" หมายความว่า เมื่อเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่า มีสัตว์โลกทั้งหลาย ความยึดมั่นถือมั่นนั้น ก็ย่อมปิดบังพุทธะที่แท้จริง มิให้ปรากฏเช่นเดียวกัน.

      ##ประโยคที่ ๓ ""ความคิดปรุงแต่งที่เป็นคติทวินิยม เช่น เห็นว่ามี "สัตว์ที่ยังโง่หลง" หรือ "สัตว์ที่ตรัสรู้แล้ว", มี "บริสุทธิ์" หรือ "ไม่บริสุทธิ์" ดังนั้นเป็นต้นก็ตาม นั่นแหละคือ สิ่งกีดกั้นปิดบังไม่ให้เห็นแจ้ง""

      ท่านชี้ให้เห็นโทษของความยึดติดอยู่กับคติทวินิยม โดยเฉพาะท่านระบุไปที่ "พุทธะ" กับ "สัตว์โลก" และความ "บริสุทธิ์" กับ "ไม่บริสุทธิ์" แต่ถ้าเมื่อใดไม่ยึดติดในพุทธะที่เป็นคู่กับสัตว์โลก เมื่อนั้น "พุทธะแท้" ก็ประจักษ์แจ้งออกมาทันที.

(๗ มี. ค.๖๒)

No comments yet...

Leave your comment

44265

Character Limit 400