#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์

      สัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของคนดี มีดังนี้

      ๑. ธัมมัญญุตา คือ รู้จักเหตุ

      ๒. อัตถัญญุตา คือ รู้จักผล

      ๓. อัตตัญญุตา คือ รู้จักตน

      ๔. มัตตัญญุตา คือ รู้จักประมาณ

      ๕. กาลัญญุตา คือ รู้จักกาล

      ๖. ปุริสัญญุตา คือ รู้จักชุมชน

      ๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ รู้จักบุคคล

      ในวันนี้จะขอกล่าวเพียงแค่ "อัตตัญญุตา คือ รู้จักตน"

      ความรู้จักตน คือ รู้ว่าตัวเรานั้นมีสถานะเป็นอะไร มีฐานะ มีภาวะอย่างไร เป็นเพศหญิงเพศชาย มีกำลังความรู้ความสามารถมีความถนัดในด้านใด และคุณธรรม มีศรัทธา มีศีล สุต จาคะ ปัญญา เป็นต้น ว่าขณะนี้เท่าไหร่ มีข้อดีอย่างไร มีข้อบกพร่องในเรื่องไหน และรู้จักที่จะแก้ไขปรับปรุงประพฤติให้เหมาะสม    

       การรู้จักตนเองนั้นเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไข คนเรานั้นต้องรู้จักประเมินตนเอง แต่การรู้จักยอมรับตนเองนั้นยาก คนเรานั้นมักไม่ค่อยที่จะยอมรับความเป็นตัวตนของตนเอง

          "คนเรานั้นรู้จักตนเองอย่างที่เราเป็นนั้นยากที่สุด" 

       แต่คนเรานั้นมักที่จะอยากรู้จักตนเองในแบบที่เราคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เช่น เรานี้ก็สวยเรานี้หล่อสมาร์ทหุ่นดี ดูดีมีความเหมาะสมกับสิ่งนั้นๆ บางทีเราก็คิดว่าเราเป็นอย่างที่คนอื่นเขาบอกว่าเราเป็นอะไร เราก็คิดว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ ทำให้เราขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่รู้จักตนเอง

       ดังนั้นการศึกษาตนเองนั้นไม่ง่าย ธรรมมะในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน แต่วันนี้เราพูดกันในระดับ สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขา(ระดับสมมติสัจจะ)ไม่ใช่ระดับปรมัตถสัจจะ ความจริงสูงสุดนั้นเป็นอนัตตา ตนนั้นไม่มีอยู่จริง ตนนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบทางร่างกายของธาตุทั้ง ๔

       ถ้าพูดตามหลักพระพุทธศาสนา เรามาทำความรู้จักตนเองเพื่อรู้อะไรบ้าง รู้ส่วนดีและรู้ข้อบกพร่อง เพื่อพัฒนาส่วนดีให้ดียิ่งขึ้นไปและแก้ไขละข้อบกพร่องอย่าให้มี   

    "อัตตนา โจทยัตตานัง 

     พึงเตือนตนด้วยตนเอง

    จงเตือนตนไว้เสมอและจงโจทย์ตนกล่าวโทษตนไว้ให้เป็นปกติ"

      เมื่อรู้จักตนเอง เราจะสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยใจที่เป็นปกติมีความเหมาะสม พอเหมาะพอควรต่อการดำรงชีวิตอยู่ตามความเป็นจริง

No comments yet...

Leave your comment

58668

Character Limit 400