#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

วันพระ​ ขึ้น​ ๑๕​ ค่ำเดือน​ ๑๒

ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (0)
Created: 27 Nov 2018

มา ปมาทมนุยุญฺชนฺติ, มา กามรติสนฺถวํ, อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํฯ ท่านทั้งหลาย จงอย่าได้ประมาท จงอย่าสนิทสนมยินดีในกามอยู่เลย เพราะเมื่อไม่ประมาท มีความเพ่งพินิจอยู่ ย่อมบรรลุถึงความสุขอันไพบูลย์.

คำว่า “ประมาท” ท่านอาจารย์พุทธทาส ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึงความเป็นผู้มีสติ ไม่เผลอเลอ.

ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ หากเราลองสำรวจตัวเองตั้งแต่เช้าจนเข้านอน ในช่วงเวลาสิบกว่าชั่วโมงที่เราตื่นอยู่นั้น เรามีสติมากน้อยแค่ไหน วิธีง่ายๆ ที่เราจะตรวจสอบตัวเองคือเราเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นในระหว่างวันมากน้อยอย่างไร เมื่อเราขาดสติ จะคิดจะพูดหรือทำอะไรก็จะมีแต่อำนาจของกิเลสทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

"จงอย่าได้สนิทสนมยินดีในกามอยู่เลย" กามในที่นี้คือกามในฝ่ายกิเลส มี ๒ ลักษณะ

๑. วัตถุกาม คือ สิ่งที่เข้ามากระตุ้นให้เราเกิดความใคร่น่ายินดี กล่าวคือกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังการกระทบเมื่อเวลาที่เราต้องกระทบอย่างไม่ถูกต้อง เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นทางมาของกิเลสของตัณหาและความทุกข์ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เราจึงควรระมัดระวังเรื่องนี้ให้มาก

๒. กิเลสกาม คือ ความรู้สึกที่เป็นความใคร่ที่เกิดขึ้นในจิตใจ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีสิ่งที่เข้ามากระทบ ตามหลักในพระพุทธศาสนา "จิตเดิมนั้นประภัสสรบริสุทธิ์อยู่ก่อน กิเลสเป็นเพียงอาคันตุกะ เป็นเพียงแขกที่ผ่านเข้ามาชั่วคราว” ถ้าเรามีความเข้าใจนี้เป็นหลักพื้นฐานเราก็จะมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาได้ทั้งหมด

ในเรื่องของกามทั้งหลาย เมื่อเรากระทบด้วยความไม่รู้, ความรู้สึกอยากมี อยากได้ ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประมาท ล้วนเป็นทางของปัญหาหรือกิเลสทั้งสิ้น

“เมื่อไม่ประมาทมีความเพ่งพินิจอยู่” สามารถแบ่งพิจารณาได้เป็น ๒ ส่วนกล่าวคือ

๑. “การเพ่ง” คือการมีสติอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว เท่ากับเราเตรียมเครื่องมือไว้พร้อมที่จะใช้ในการพินิจพิจารณาความจริง

๒. “การพินิจ” คือการใช้ปัญญาน้อมพิจารณา โดยใช้จิตที่พร้อมแล้วนั้น มาพิจารณาให้เห็นถึงลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ ให้เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของสิ่งทั้งปวงอย่างชัดแจ้ง

“ย่อมประสบความสุขอันไพบูลย์” ในที่นี้หมายถึงสภาวะที่พ้นไปจากความสุข ความทุกข์ แต่สงบเย็น คือ พระนิพพาน.

No comments yet...

Leave your comment

65067

Character Limit 400