#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์

         #สัพเพ ธัมมา เวทะนา สะโมสะระณา.

      สิ่งทั้งหลายทั้งปวงประชุมลงที่เวทนา.

     คำว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวง หมายถึง ธาตุ ๑๘ อย่าง ได้แก่ อายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ; อายตนะภายนอก ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์; และวิญญาณ ๖ คือ วิญญาณทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ.

     คำว่า ประชุมลงที่เวทนา หมายความว่า เวทนาเป็นที่รวมของสิ่งทั้งปวง, ยกตัวอย่าง เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางตา; อาศัยตา รูป จักขุวิญญาณ, สามอย่างนี้มาถึงกัน เรียกว่า ผัสสะ, เมื่อผัสสะแล้ว ก็เกิดความรู้สึก เรียกว่า เวทนา, ฉะนั้น เวทนาจึงเป็นที่รวมของตา รูป จักขุวิญญาณ.

     คำว่า เวทนา แปลว่า ความรู้สึก โดยความหมายก็คือ ความรู้สึกทางระบบประสาท, เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของชีวิต, สิ่งที่เรียกว่า เวทนานั้นไม่ใช่กิเลส แต่เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของชีวิต, สิ่งมีชีวิตต้องมีเวทนา จึงจะดำรงอยู่ได้.

     คำว่า เวทนา มีอยู่  ๓ กลุ่ม คือ....

     ๑.ทุกขเวทนา คือ ความรู้สึกในฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าเอา ไม่น่าเป็น แต่ต้องเกิด เช่น การนั่งนานๆแล้วรู้สึกปวดเมื่อย นี่คือเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกทางระบบประสาท แต่ถ้าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเวทนา, จิตก็เป็นทุกข์, เช่น รู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจ เป็นต้น.

     ๒.สุขเวทนา คือ ความรู้สึกในฝ่ายที่น่าปรารถนา น่าพอใจ เช่น การรับประทานอาหารที่มีรสอร่อยถูกปาก รู้สึกว่าอร่อย รสหวาน, รสถูกปาก, ความรู้สึกนี้ ยังไม่ใช่กิเลส แต่เป็นความรู้สึกทางระบบประสาทเท่านั้นเอง ถ้าหากว่า รับประทานด้วยความพอใจในรสชาติของอาหาร หลงเพลินยึดถือด้วยความอยาก, อย่างนี้จึงเรียกว่า เป็นกิเลส ฯลฯ.

     ๓.อทุกขมสุขเวทนา คือ ความรู้สึกที่ยังไม่แน่ ยังไม่ชัดเจนว่า เป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา, เป็นเวทนาที่ละเอียดขึ้นไปอีก; เวทนาเกิดขึ้นได้ ๖ ทางคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ.

     เป็นอันว่า ความทุกข์เกิดขึ้นมา เพราะเข้าไปหลงเพลินยึดถือในเวทนา, ความทุกข์จะไม่เกิดจะไม่มี, ถ้าไม่เข้าไปยึดถือในเวทนา.

No comments yet...

Leave your comment

85046

Character Limit 400