#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##พุทธะแท้ไร้รูปลักษณ์#!!!

##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๓๕, หน้า ๘๒; ข้อความที่จะนำมาวิเคราะห์ มีดังนี้ :-

      ""อนุตตรสัมมาสัมโพธินั้น เป็นชื่อของการเห็นแจ้งว่า บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ในสากลจักรวาลนั้น ตามความจริงแล้วท่านมิได้มีลักษณะแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าอะไร ๆ โดยเฉพาะที่เราอาจจะแบ่งแยกออกมาให้เห็นได้แม้แต่น้อยเลย""

      ท่านฮวงโปชี้ให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าที่แท้จริง มิใช่รูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นบุคคล มิใช่ความสูงหรือความต่ำ มิใช่ความอ้วนหรือความผอม มิใช่มีผิวขาวหรือผิวดำ ฯลฯ แต่หมายถึง สภาวะแห่งความว่างหรือจิตหนึ่งต่างหาก ซึ่งเป็นสัจธรรมแท้ที่ไม่ตาย (อมตธรรม) สิ่งที่เป็นความจริงแท้ มีหนึ่งเดียวเท่านั้น; เห็นแจ้งจิตหนึ่ง คือ เห็นแจ้งพระพุทธเจ้า, เข้าถึงจิตหนึ่ง คือ เข้าถึงพระพุทธเจ้า ดังนั้นคำว่า อนุตตรสัมมาสัมโพธิ หมายถึง สภาวะของจิตหนึ่งนั่นเอง.

      จิตหนึ่งเป็นธรรมชาติแห่งความว่างชนิดที่ไร้ขอบเขตจำกัด จะเรียกว่า อนันตะก็ได้ คือ ไม่มีที่สิ้นสุด มีคำกลอนซึ่งอธิบายความหมายของ "แท่นว่าง" ที่ลานหินโค้ง ณ วัดป่าสุญญตาอยู่ตอนหนึ่งว่า "ส่วนบนแท่นนั้นแสดงแห่งพุทธะ เป็นสัจจะที่ยิ่งใหญ่คือใจว่าง ไม่มีลบไม่มีบวกไม่มีกลาง เป็นความว่างอย่างสูงสุดพุทธธรรม" ไม่มีกลางที่อยู่ระหว่างลบกับบวก นั่นแหละคือ กลางแท้ (Middle way). (๑๓ ส. ค.๖๒)

1 Comments

พีระพัฒน์
เต่าหิน

Leave your comment

54680

Character Limit 400