#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##เนื้อหาอันแท้จริง#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๓๘, หน้า ๘๔; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ถาม..เนื้อหาอันแท้จริงของพระพุทธเจ้า ต่างจากเนื้อหาอันแท้จริงของสามัญสัตว์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิง หรือว่าเป็นอันเดียวกัน?""

      สิ่งที่เรียกว่า เนื้อหาอันแท้จริง หมายถึง จิตหนึ่งหรือความว่าง (สุญญตา); จิตหนึ่ง เป็นสภาวะที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง เรียกว่า อสังขตธรรม ซึ่งเป็นความจริงอันสูงสุด นอกไปจากนี้ล้วนแต่เป็นของเทียมของมายา มีลักษณะปรุงแต่ง เรียกว่า สังขตธรรม มีการเกิดขึ้นในเบื้องต้น แปรปรวนในท่ามกลาง และสลายดับไปเป็นที่สุด; จากคำถามที่ว่า "เนื้อหาอันแท้จริงของพระพุทธเจ้า ต่างจากเนื้อหาอันแท้จริงของสามัญสัตว์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิง หรือว่าเป็นอันเดียวกัน?"นั้น ท่านฮวงโปตอบอย่างไร มาดูประโยคถัดไป...

      ##ประโยคที่ ๒ ""ตอบ..เนื้อหาอันแท้จริง ย่อมไม่มีทางที่จะไปเป็นความเป็นอันเดียวกัน หรือเป็นของต่างกันกับสิ่งใด ๆ เลย""

      ท่านฮวงโปได้ชี้ให้เห็นถึงการพูดว่า เป็นอันเดียวกัน ก็ออกมาจากความคิดปรุงแต่ง การพูดว่า เป็นของต่างกัน ก็ออกมาจากความคิดปรุงแต่งเหมือนกัน จะเห็นได้ว่า ทั้งความเป็นอันเดียวกัน ทั้งความเป็นของต่างกัน ก็ล้วนอยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่า "คติทวินิยม" นั่นเอง; สัจธรรม ซึ่งเป็นเนื้อหาอันแท้จริง เป็นสภาวะที่ปราศจากความคิดที่เป็นคู่ ๆ ทุกชนิด เช่น ดี- ชั่ว, บุญ- บาป เป็นต้น โดยเฉพาะจากคำถามในประโยคแรกที่ว่า "เป็นของต่างกันกับเป็นของอันเดียวกัน" จิตหนึ่ง คือ ว่างจากความคิดว่า เป็นของต่างกันและว่างจากความคิดว่า เป็นของอันเดียวกัน. (๒๑ ก. ย.๖๒)

No comments yet...

Leave your comment

96930

Character Limit 400