#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##เกวียนวัวขาว#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๔๐, หน้า ๘๔; ขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""แต่ถ้าพวกเธอถือตามคำสอนแห่งพุทธยาน ซึ่งถ่ายทอดโดยท่านโพธิธรรม เธอจะไม่มีการพูดถึงสิ่งเหล่านี้เลย""

      ข้อความดังกล่าวนี้ เนื่องมาจากตอนที่แล้ว ซึ่งได้พูดถึงตรียาน อันเป็นหลักคำสอนของนิกายมหายานสุขาวดี; ขอทบทวนตรียาน ๑) สาวกยาน เปรียบกับเกวียนที่เทียมด้วยแพะ ๒) ปัจเจกพุทธยาน เปรียบกับเกวียนที่เทียมด้วยกวาง และ ๓) โพธิสัตว์ยาน เปรียบกับเกวียนที่เทียมด้วยวัว, ท่านฮวงโปได้อธิบายว่า ยานทั้งสามนี้ ก็ยังติดอยู่กับสิ่งที่เป็นคู่ (คติทวินิยม); แต่ในประโยคนี้ ท่านพูดถึงพุทธยาน ซึ่งเป็นคำสอนของพระโพธิธรรม ผู้เป็นพระสังฆปริณายกองค์ที่ ๑ ของพุทธศาสนานิกายเซน, พุทธยานท่านเปรียบกับเกวียนที่เทียมด้วยวัวขาว.

      ##ประโยคที่ ๒ ""เธอจะเพ่งตรงไปยังจิตหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ปราศจากความเป็นอันเดียวกัน หรือความแตกต่างกัน, ปราศจากความเป็นเหตุและความเป็นผล""

      ท่านได้ชี้ให้เห็นว่า จิตหนึ่ง นั่นแหละคือ พุทธยาน ซึ่งเป็นยานสูงสุดและแท้จริง เป็นสภาวะที่ปราศจากสิ่งที่เป็นคู่ ๆ, โดยเฉพาะท่านยกขึ้นมากล่าวสองคู่; คู่แรก "ความเป็นอันเดียวกัน" คู่กับ "ความแตกต่างกัน", คู่ที่สอง "ความเป็นเหตุ" คู่กับ "ความเป็นผล"; การยึดติดอยู่กับสิ่งที่เป็นคู่ ๆ เป็นลักษณะของความคิดปรุงแต่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้ามาขวางกั้นสัจธรรมแท้ ที่เรียกว่า พุทธยาน; คิดว่าต้องเป็นอันเดียวกัน ต้องแตกต่างกัน, คิดว่าต้องมีเหตุ ต้องมีผล; จิตหนึ่ง ว่างจากความคิดปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง. (๑๖ ต. ค.๖๒) 

No comments yet...

Leave your comment

42946

Character Limit 400