#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ความอิจฉาเป็นเหตุของความเสื่อม

      ##คำสอนของท่านเว่ยหล่าง, อยู่ในหมวดที่ ๘, หน้า ๑๑๘- ๑๑๙; จะนำมาเขียนสัก ๔ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ดังนั้นเพื่อที่จะกำจัดพระสังฆปริณายกเสีย พวกนี้จึงจ้างจางฮางจง ซึ่งในครั้งนั้นยังเป็นฆราวาส ให้มาฆ่าพระสังฆปริณายกเสีย""

      เหล่าศิษย์ของท่านชินเชา ซึ่งตามปรกติพวกเขามีความอิจฉาริษยาต่อท่านเว่ยหล่าง (พระสังฆปริณายกองค์ที่หก) ดังนั้นจึงได้ว่าจ้างให้จางฮางจงมาฆ่า; จะเห็นได้ว่า ความอิจฉาริษยา เมื่อเข้าครอบงำจิตใจของผู้ใดแล้ว ก็จะทำความชั่วความผิดแม้ร้ายแรงได้.

      ##ประโยคที่ ๒ ""ด้วยอำนาจอภิญญาที่สามารถอ่านกระแสจิตของผู้อื่นได้ พระสังฆปริณายกจึงทราบแผนการต่าง ๆ ล่วงหน้า, เมื่อท่านเตรียมตัวไว้พร้อมที่จะรับการฆาตกรรมครั้งนี้แล้ว ท่านก็นำเงินสิบตำลึงมาเก็บไว้ข้าง ๆ อาสนะ"" 

      จากข้อความดังกล่าว จะเห็นว่า ผู้ที่จิตใจสงบ จะไม่แสดงอาการกลัว ไม่มีความวิตกกังวล แต่พร้อมที่จะป้องกันแก้ไขอุปสรรคหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยปัญญา.

      ##ประโยคที่ ๓ ""จางฮางจงเมื่อมาถึงวัดตามเวลาอันควร เย็นวันหนึ่ง ก็ย่องเข้าไปในห้องของพระสังฆปริณายก เพื่อทำการฆาตกรรม พระสังฆปริณายกจึงยื่นคอออกไปให้ฟันถึงสามครั้ง แต่ฟันไม่เข้า""

      เมื่อได้อ่านข้อความตอนที่ว่า "พระสังฆปริณายกจึงยื่นคอออกไปให้ฟันถึงสามครั้ง แต่ฟันไม่เข้า" ก็ทำให้นึกถึงหลักกาลามสูตร ๑๐ อย่าง คือมีหลักว่า "อย่าเพิ่งเชื่อ ๆ" โดยเฉพาะกาลามสูตรข้อที่สี่ อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าอยู่ในตำรา.

      ##ประโยคที่ ๔ ""ท่านจึงกล่าวว่า "ดาบที่ตรง ย่อมไม่คด, แต่ดาบคด ย่อมไม่ตรง, ฉันเป็นหนี้ท่าน ก็เพียงเงินเท่านั้น, แต่ชีวิตฉัน ไม่ได้เป็นหนี้ท่านเลย"""

      ท่านกล่าวเป็นปุคลาธิษฐานว่า "ดาบที่ตรง ย่อมไม่คด" ดาบตรงในภาษาธรรม หมายถึง จิตเดิมแท้ ซึ่งมีความคมในการตัดความคิดปรุงแต่งได้ถึงที่สุด; "ดาบคด ย่อมไม่ตรง" ดาบคดในภาษาธรรม หมายถึง ความรู้ระดับโลกิยะหรือระดับปริยัติ ซึ่งไม่สามารถตัดความคิดปรุงแต่งได้ ฯลฯ. (๕ พ. ย.๖๒)

No comments yet...

Leave your comment

78202

Character Limit 400