#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ว่างอย่างไร้ขอบเขต#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๔๒, หน้า ๘๕; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ถาม..ทำไมพระโพธิสัตว์แห่งอนันตภาวะ จึงไม่สามารถมองเห็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ที่มงกุฎแห่งพระเศียรของพระพุทธเจ้าเล่า ?""

      การสร้างพระพุทธรูปของนิกายมหายาน เขาจะมีเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ที่มงกุฎแห่งพระเศียรไว้ด้วย; คำว่า อนันตภาวะ คือ ธรรมชาติแห่งความไม่มีที่สิ้นสุด หมายถึง ความว่าง (สุญญตา) หรือจะเรียกว่า จิตว่าง ก็ได้; สภาวะของจิตว่างนั้น คือ ว่างชนิดที่ไร้ขอบเขตจำกัด เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการอุปมา อยู่เหนือการบัญญัติ อยู่เหนือคำพูด ต้องหุบปากนิ่งและเงียบ ดังคำกล่าวของพระโพธิธรรมที่ว่า "ธรรมชาติแท้ของจิตนั้น ถ้าผู้ใดเข้าใจซึมซาบแล้ว คำพูดของมนุษย์ไม่สามารถหว่านล้อมหรือเปิดเผยมันได้..ฯลฯ" ดังนั้นพระโพธิสัตว์แห่งอนันตภาวะ มิใช่เป็นบุคคล แต่หมายถึง สภาวะแห่งความว่างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ว่างชนิดที่ไร้ขอบเขตจริง ๆ.

      ##ประโยคที่ ๒ ""ตอบ..สำหรับท่าน ไม่มีอะไรเลยที่จะเห็นได้จริง ๆ, ทำไม ? เพราะพระโพธิสัตว์แห่งอนันตภาวะนั้น คือ พระตถาคต, ทั้งยังแถมอีกว่า ความประสงค์ที่จะดู ย่อมไม่เกิดขึ้นเลย""

      จากคำตอบของท่านฮวงโป ท่านได้ชี้ไปที่ความว่าง (สุญญตา); สิ่งที่เรียกว่า ความว่าง นั่นแหละ ไม่มีอะไรเลยที่จะปรากฏให้เห็น, สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ เป็นเพียงมายาของความคิดปรุงแต่งเท่านั้น ท่านกล่าวว่า "พระโพธิสัตว์แห่งอนันตภาวะนั้น คือ พระตถาคต" พระตถาคตในที่นี้ หมายถึง ความว่าง ดังนั้น อนันตภาวะกับตถาคต ก็คือ สิ่งเดียวกัน ดั่งพุทธภาษิตที่เคยเขียนไปบ้างแล้วว่า "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา, ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม" ธรรม ก็คือความว่าง, ตถาคต ก็คือความว่างเช่นกัน. (๗ พ. ย.๖๒)

No comments yet...

Leave your comment

86540

Character Limit 400