#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ถาวรเทียม ถาวรแท้#!!!

      ##คำสอนของท่านเว่ยหล่าง, อยู่ในหมวดที่ ๘, หน้า ๑๒๑; จะนำมาเขียนสัก ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""การอ่านไปตามตัวหนังสือในพระสูตรโดยไม่รู้เรื่องอะไร ท่านจึงไม่เข้าใจถึงหัวใจแห่งพระสูตร; ในการถือเอาว่า สิ่งใดที่แตกทำลาย สิ่งนั้นไม่ถาวร และสิ่งใดที่คงทนไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นถาวร""

      ข้อความดังกล่าวนี้ อยู่ในบทที่ท่านเว่ยหล่างสนทนากับภิกษุชีไช; ภิกษุชีไชได้พูดถึงมหาปรินิพพานสูตร โดยเฉพาะประโยคที่ว่า "สิ่งใดที่แตกทำลาย สิ่งนั้นไม่ถาวร และสิ่งใดที่คงทนไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นถาวร" 

      แต่ท่านเว่ยหล่างได้ชี้ให้เห็นตรงกันข้ามว่า "สิ่งใดแตกทำลาย สิ่งนั้นถาวร ส่วนสิ่งใดที่คงทนไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นไม่ถาวร" เหตุที่ท่านกล่าวอย่างนี้ ก็เพราะคนส่วนมากชอบยึดติดในสิ่งที่เป็นคู่ เช่น "ถาวรกับไม่ถาวร" ซึ่งเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งเท่านั้น ท่านเว่ยหล่างได้กล่าวกับภิกษุชีไชต่อไปอีกว่า...

      ##ประโยคที่ ๒ ""ท่านจึงแปลความหมายในคำสอนครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระพุทธองค์ผิด คำสอนนี้เป็นคำสอนที่สมบูรณ์ลึกซึ้งและครบถ้วน ท่านอาจอ่านพระสูตรนี้สักพันครั้ง แต่ท่านจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากพระสูตรเลย""

      จะขออธิบายต่อในข้อความของพระสูตรที่ว่า "สิ่งใดที่แตกทำลาย สิ่งนั้นไม่ถาวร และสิ่งใดที่คงทนไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นถาวร" ท่านเว่ยหล่างได้ชี้ถึงความหมายเป็นตรงกันข้ามว่า "สิ่งใดแตกทำลาย สิ่งนั้นถาวร สิ่งใดคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นไม่ถาวร" 

      จุดประสงค์ของท่าน ก็เพื่อให้ผู้ฟังไม่ยึดติดในความคิดที่เป็นคู่ ๆ นั่นเอง โดยเฉพาะคำว่า "ถาวรกับไม่ถาวร" เมื่อไม่ยึดติดอยู่กับความคิดว่า ถาวรและไม่ถาวร ก็ย่อมเข้าถึงสภาวะที่ถาวรอย่างแท้จริง กล่าวคือ พระนิพพาน ซึ่งเป็นอสังขตธรรม. (๒ ม. ค.๖๓)

No comments yet...

Leave your comment

98677

Character Limit 400