#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ตถาตาคือ จิตหนึ่ง#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๔๘, หน้า ๘๖; ขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ตถาตา มิได้มีอยู่ในสิ่งที่อาจเกิดขึ้น หรืออาจสลายลง, ตถาตา มิได้มีอยู่ในสิ่งซึ่งมองเห็นได้ หรือฟังได้ยินได้""

      สิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรืออาจสลายลง หมายถึง สิ่งปรุงแต่ง (สังขตธรรม) ทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะคือ ความคิดปรุงแต่ง; สิ่งที่เรียกว่า ตถาตา ซึ่งแปลว่า ความเป็นเช่นนั้นเอง หมายถึง จิตหนึ่ง หรือความว่าง (สุญญตา) เป็นสภาวะที่ปราศจากความปรุงแต่ง (อสังขตธรรม) ฉะนั้น จึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา (ตาเนื้อ) และไม่สามารถได้ยินได้ด้วยการฟังทางหู.

      ##ประโยคที่ ๒ ""มงกุฎแห่งพระเศียรของพระตถาคตนั้น เป็นเพียงความคิดที่ผู้กล่าวได้เล็งถึงภาวะแห่งความสมบูรณ์ แต่ว่ามันไม่ใช่ความสมบูรณ์ชนิดที่พวกเธอจะรู้สึกต่อมันได้โดยทางอายตนะ""

      คำว่า พระตถาคตในที่นี้ ก็คือ ผู้ถึงความเป็นเช่นนั้นเอง ดังนั้น มงกุฎแห่งพระเศียรของพระตถาคต หมายถึง จิตหนึ่ง ซึ่งเป็นสภาวะที่สมบูรณ์อย่างยิ่ง ท่านจึงกล่าวว่า "เป็นเพียงความคิดที่ผู้กล่าวได้เล็งถึง" และไม่สามารถรู้สึกได้โดยทางอายตนะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ.

      ##ประโยคที่ ๓ ""ฉะนั้นพวกเธออย่าได้ตกลงไปสู่ความคิดปรุงแต่งเรื่องความสมบูรณ์ตามความคิดว่ามีตัวตนเลย""

      สุดท้ายท่านได้กล่าวเตือนอีกว่า "อย่าได้ตกลงไปสู่ความคิดปรุงแต่งเรื่องความสมบูรณ์ตามความคิดว่ามีตัวตน" ความสมบูรณ์ที่เป็นคู่กับความไม่สมบูรณ์เป็นเพียงความคิดปรุงแต่ง, เมื่อใดปราศจากความคิดเรื่องความสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ เมื่อนั้นย่อมเข้าถึงความสมบูรณ์ที่แท้จริง กล่าวคือ จิตหนึ่ง ซึ่งเป็นสภาวะแห่งความเป็นเช่นนั้นเอง (ตถาตา). (๓ ม. ค.๖๓)

No comments yet...

Leave your comment

70829

Character Limit 400