#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##พุทธกายเป็นสิ่งสูงสุด#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๔๙, หน้า ๘๖; ขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ยิ่งกว่านั้นมันยังมีอีกว่า พุทธกาย หรือสิ่งสูงสุดนั้น ย่อมอยู่เหนือการกระทำทั้งปวง ซึ่งเป็นไปในทางการก่อรูปต่าง ๆ ""

      คำว่า พุทธกายในที่นี้ หมายถึง พุทธภาวะ คือ ความสะอาด สว่าง สงบ หรือจิตหนึ่ง นั่นเอง ดังนั้น พุทธกาย มิใช่องค์พระศาสดา ซึ่งพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ณ เมืองกุสินารา แต่เป็นสภาวะแห่งสัจธรรม;

      พุทธภาวะมีความสะอาดบริสุทธิ์ถึงที่สุด ปราศจากสิ่งสกปรก คือกิเลสด้วยประการทั้งปวง, พุทธภาวะมีความสว่างไสวถึงที่สุด ไม่มีอวิชชาเข้ามาบดบัง, พุทธภาวะมีความสงบอิสระ ว่างจากความวุ่นวายปรุงแต่งโดยสิ้นเชิง; ท่านกล่าวว่า เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการกระทำ เพราะอะไร เพราะว่า ไม่มีผู้กระทำ แล้วการกระทำจะมีได้อย่างไร.

      ##ประโยคที่ ๒ ""เพราะฉะนั้น พวกเธอต้องระวังการหลงทำความแบ่งแยกสิ่งต่าง ๆ เป็นนั่นเป็นนี่ คู่กันอย่างนั้นอย่างนี้ ในบรรดาสิ่งทั้งหลายนับด้วยหมื่นแสน ซึ่งมีรูปต่าง ๆ กัน""

      ท่านได้เตือนว่า ต้องระวังการหลงทำความแบ่งแยก เช่น ดี- ชั่ว, รัก- ชัง, สว่าง- มืด เป็นต้น เพราะว่า สิ่งคู่ดังกล่าว เป็นเพียงความคิดปรุงแต่งเท่านั้น, รูปลักษณะของความคิดปรุงแต่งปรากฏได้หลากหลายมากมาย ท่านจึงกล่าวว่า นับด้วยหมื่นแสน

      สภาวะแห่งพุทธกาย หรือจิตหนึ่งนั้น เป็นธรรมชาติที่อยู่เหนือผู้กระทำ อยู่เหนือกิริยาอาการกระทำ และอยู่เหนือสิ่งที่ถูกกระทำ เพราะว่า สิ่งทั้ง ๓ นี้ เป็นเพียงมายาของความคิดปรุงแต่ง; จิตหนึ่งว่างจากความคิดปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง. (๗ ม. ค.๖๓) 

No comments yet...

Leave your comment

50138

Character Limit 400