#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ไม่พร่อง ไม่ล้น#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๕๐, หน้า ๘๖- ๘๗; ขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""สังขารธรรมทั้งปวง เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะ แล้วดับไป นี้เทียบได้กับความไม่มีอะไรล้วน ๆ""

      คำว่า สังขารธรรม แปลว่า สิ่งที่ปรุงแต่ง โดยธรรมชาติมีลักษณะเกิดขึ้นในเบื้องต้น แปรปรวนในท่ามกลาง และแตกสลายดับไปในที่สุด, สังขารที่สำคัญ ก็คือ ความคิดปรุงแต่ง ซึ่งมีลักษณะเกิดขึ้น แปรปรวน และดับไป ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่า สังขารธรรมทั้งปวง หมายถึง ความคิดปรุงแต่งทั้งปวง เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วดับไป ไม่มีแก่นสารอะไรที่มั่นคงถาวร เป็นเพียงมายาเท่านั้น.

      ##ประโยคที่ ๒ ""ส่วนมหาศูนยตา หรือความว่างอันใหญ่หลวงนั้น เป็นภาวะแห่งความสมบูรณ์ ซึ่งในนั้นไม่มีทั้งความพร่องและความล้น""

      ท่านกล่าวว่า มหาศูนยตา ซึ่งเป็นความว่างอันใหญ่หลวงนั้น เป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ คือ ไม่มีความคิดปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง เรียกว่า วิสังขารธรรมก็ได้ ซึ่งต่างไปจากสังขารธรรม, ท่านกล่าวว่า เป็นภาวะที่ไม่มีทั้งความพร่อง ไม่มีทั้งความล้น, ไม่มีทั้งความขาด ไม่มีทั้งความเกิน; พร่อง ล้นขาด เกิน เป็นลักษณะของสังขารธรรม.

      ##ประโยคที่ ๓ ""เป็นความสงบเงียบอย่างมีระเบียบ ซึ่งในนั้น การกระทำทั้งปวง ย่อมหยุดนิ่ง""

      ความว่างหรือสุญญตา มีลักษณะสงบปราศจากความปรุงแต่ง เงียบไร้เสียงซุบซิบของกิเลส นิ่งเป็นระบบระเบียบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวาย; ท่านกล่าวว่า "ในนั้นการกระทำทั้งปวง ย่อมหยุดนิ่ง" การกระทำในที่นี้ หมายถึง มโนกรรม ก็คือ ความคิด; ที่ว่า การกระทำทั้งปวง ย่อมหยุดนิ่ง หมายความว่า ปราศจากความคิดปรุงแต่งนั่นเอง, ว่างจากความคิดปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง; จิตหนึ่งนั่นแหละ... การกระทำทั้งปวง ย่อมหยุดนิ่ง. (๑๔ ม. ค.๖๓)

No comments yet...

Leave your comment

12316

Character Limit 400