#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ​

ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (0)
Created: 21 Dec 2018

                                                    เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

"คนเรานั้นจะพัฒนาชีวิต ต้องมีการเรียนรู้ ทำความเข้าใจอะไรบ้าง ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องเกี่ยวกับสังคม ชีวิตจะพัฒนาให้ไปสู่ความดีงามได้ก็ต้องมี ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" มีความเข้าใจ มีความเข้าถึง และพัฒนา ๓ ประการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชดำรัสไว้กับพสกนิกรชาวไทยและข้าราชบริพารได้นำมาประพฤติปฏิบัติพัฒนาชีวิตในเรื่องส่วนตัวเรื่องงานหรือจะทำกิจการงานใดๆก็ต้องมีความรู้ นำพาชีวิตให้มีความสุขความเจริญ

ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาใช้คำว่า"ปัญญา" ปัญญาจะเกิดขึ้นได้มีดังนี้

๑.สุตมยปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการฟัง เราจะเรียนรู้อะไรเราก็ต้องรู้จักฟัง เพื่อที่จะเข้าถึงเพื่อรู้จักเหตุ รู้จักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต รู้จักฟังและนำมาใคร่ครวญขบคิดให้เกิดปัญญา

๒.จิตมยปัญญา คือการคิด การใคร่ครวญ คิดให้ถูก คิดให้เป็น " รู้คิด"คือ พิจารณาเหตุของปัญหาและแก้ไข "คิดเป็น" คือ คิดถึงข้อดีข้อเสีย มีคุณหรือเป็นโทษ สิ่งใดเป็นคุณควรรักษาไว้ สิ่งใดเป็นโทษให้ละ  เมื่อรู้คิด คิดเป็นจนเกิดความเข้าใจ ต่อมาก็จะเข้าถึงการพัฒนาจิตใจให้เกิดความตั้งมั่น มีจิตที่สะอาด บริสุทธิ์เป็นสมาธิควรค่าแก่การงาน

๓.ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติหรือลงมือทำเป็นการอบรมจิตโดยตรง การภาวนาทำให้จิตใจของคนเราลึกซึ้ง มองเห็นอะไรได้ละเอียดตั้งมั่น  มีสติรู้ตัวได้เร็วกว่าคนปกติ ไม่ไหลไม่ซัดส่ายไปตามอารมณ์ที่มากระทบได้ง่าย แต่เป็นไปในรูปแบบของการ "รู้~คิด~ทำ" และสามารถที่จะ"ยิ้มได้เมื่อถูกเยาะ หัวเราะได้เมื่อถูกเย้ย วางเฉยได้เมื่อได้รับคำชม" คือรู้เท่าทันตามความเป็นจริง รู้เท่าทันกิเลสตัณหา มีความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา คือ "ภาวนา" (ในภาษาบาลี)

~ภาวนามยปัญญาในทางธรรม เพื่อการหลุดพ้นนั้นนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ สมาธิภาวนา

~ภาวนามยปัญญาในทางโลก คือการลงมือทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เชี่ยวชาญ

No comments yet...

Leave your comment

60556

Character Limit 400