#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ต้องทำลายภูเขาเหล็ก#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๕๔, หน้า ๘๘; จะขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""มันเป็นสิ่งที่ชัดแจ้งอยู่แล้วว่า ความคิดต่าง ๆ ภายในใจ และความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดมาจากอารมณ์ภายนอกนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เดินผิดทางได้โดยเท่ากัน""

      ในประโยคนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสอธิบายไว้ว่า "หมายถึงเมื่อมีความคิดไปในทางมีตัวมีตน เป็นนั่นเป็นนี่ เพราะเพียงแต่ความคิดว่า มีทางก็เป็นอันตรายต่อความเข้าใจถูกเสียแล้ว" ผู้ที่อยู่ในทาง ก็คือ ผู้ที่ตระหนักรู้แจ้งชัดอยู่กับสภาวะแห่งจิตหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งและความรู้สึกปรุงแต่ง.

      ##ประโยคที่ ๒ ""และว่าทางแห่งพุทธะทั้งหลาย ก็เป็นอันตรายแก่เธอเช่นเดียวกับทางแห่งมารทั้งหลาย""

      ในประโยคนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสให้ความเห็นไว้ว่า "ยิ่งไปคิดถึงกับว่ามีพุทธะมีมารเป็นเจ้าของทางขึ้นมาอีก ก็ยิ่งผิดไปใหญ่โต ความคิดว่ามีทางและมีจุดหมายปลายทางนั้น เป็นความคิดปรุงแต่งและทำให้เกิดความคิดปรุงแต่งสืบไปไม่มีหยุด" ความคิดว่า มีทางแห่งพุทธะ ก็เป็นอุปาทาน, ความคิดว่า มีทางแห่งมาร ก็เป็นอุปาทาน, ทางที่แท้ คือเห็นแจ้งจิตหนึ่ง ซึ่งไม่มีอุปาทานทั้งสองดังกล่าว. 

      ##ประโยคที่ ๓ ""ดังนั้น เมื่อพระโพธิสัตว์มัญชุศรีได้หลงพลัดเข้าไปสู่คติทวินิยมชั่วคราว ท่านได้พบตัวเองว่า ถูกบีบให้เตี้ยแคระโดยภูเขาเหล็กสองลูก ซึ่งกั้นโดยไม่มีทางออก""

      ภูเขาเหล็กสองลูก หมายถึง คติทวินิยม เช่น ดี-ชั่ว, บุญ- บาป, สุข- ทุกข์, พุทธะ- มาร เป็นต้น, จิตที่ถูกความคิดปรุงแต่งประเภทคติทวินิยมเหล่านี้ครอบงำ เรียกว่า ถูกภูเขาเหล็กบีบให้เตี้ยแคระ ดังนั้นต้องสลายภูเขาเหล็กแห่งความคิดปรุงแต่งให้ทลายลง แล้วจะพบกับพุทธะที่แท้จริง. (๒๗ ก. พ.๖๓)

No comments yet...

Leave your comment

46156

Character Limit 400