#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์

ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (0)
Created: 22 Dec 2018

 กาลัญญุตา รู้จักกาล สัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของคนดี มีดังนี้

๑. ธัมมัญญุตา คือ รู้จักเหตุ

๒. อัตถัญญุตา คือ รู้จักผล

๓. อัตตัญญุตา คือ รู้จักตน

๔. มัตตัญญุตา คือ รู้จักประมาณ

๕. กาลัญญุตา คือ รู้จักกาล

๖. ปุริสัญญุตา คือ รู้จักชุมชน

๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ รู้จักบุคคล

ในวันนี้จะกล่าวถึง"กาลัญญุตา คือ รู้จักกาล" ความเป็นผู้รู้จักกาลได้นั้น คือ เห็นคุณค่าของเวลา และสามารถบริหารเวลาที่มี ให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้สูงสุด รู้จักว่ากาลเวลานี้มีแต่ความสิ้นไป เสื่อมไป ไม่หลงเพลิดเพลินใช้เวลาไปกับสิ่งที่เป็นโทษของชีวิต รู้จักบริหารเวลาให้คุ้มค่า รู้คิด รู้พูด รู้ทำ ให้เหมาะสม ถูกต้องตาม กาละ เทศะ

พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า "อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง โกชัญญา มรณังสุเว" ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้; เมื่อพูดถึงกาลเวลา "ชีวิต คือ ความไม่แน่นอน" เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ ดังนั้น การจัดสรรเวลาตามลำดับความสำคัญ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตที่นำความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นได้ ไม่หลงเพลิดเพลินสนุกสนานรู้จักมองโลกมองชีวิตทุกสรรพสิ่งตามความเป็นจริงด้วยสติปัญญา เป็นผู้ไม่ประมาท พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ เรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญในปัจฉิมโอวาท "วะยะธัมมา สังขารา, สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา; อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ, ท่านทั้งหลาย, จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด;

ขณะนี้วันคืนล่วงไป เราได้ยกระดับจิตใจนี้ให้เห็นโทษเห็นภัยในความเสื่อม ในความล่วงไปเป็นธรรมดา ได้รู้ถึงคุณค่าของความสงบเย็นภายในจิตใจกันบ้างหรือยัง "ชีวิตจะมีความสุขได้ต้องมีการพัฒนา"

"ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อม อย่าได้ละเลย"

No comments yet...

Leave your comment

91480

Character Limit 400