#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ไม่แสวงหา จึงพบ#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๖๐, หน้า ๙๐; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""บรรดาพวกที่แสวงหาสัจธรรม เขาต้องไม่แสวงหาจากพุทธะ จากธรรมะ หรือจากสังฆะ เขาจะต้องไม่แสวงหาจากที่ใดเลย""

      คำว่า สัจธรรม ก็คือ จิตหนึ่งหรือจิตว่าง (สุญญตา), สิ่งที่เรียกว่า จิตว่าง มิใช่จิตที่เป็นนามธรรม เช่น มิใช่จิตที่เป็นความจำ (สัญญา) มิใช่จิตที่เป็นความคิด (สังขาร) มิใช่จิตที่เป็นการรู้แจ้งอารมณ์ (วิญญาณ) และมิใช่จิตที่เป็นความรู้สึกภายใน เช่น รู้สึกเสียใจ รู้สึกดีใจ รู้สึกเย็นใจ, จิตดังกล่าวนี้เรียกว่า จิตที่เป็นนามธรรม แต่สภาวะจิตหนึ่งหรือจิตว่างนั้น เป็นธรรมชาติที่ว่างจากจิตที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ 

      ฉะนั้นคำว่า จิตว่าง ก็คือ ว่างจากจิตที่เป็นความจำ ว่างจากจิตที่เป็นความคิด ว่างจากจิตที่เรียกว่าวิญญาณ ว่างจากจิตที่เป็นความรู้สึกต่าง ๆ เช่น รู้สึกเสียใจ รู้สึกดีใจ รู้สึกเย็นใจ เป็นต้น; ท่านฮวงโปแนะนำว่า บรรดาพวกที่แสวงหาสัจธรรม กล่าวคือ จิตหนึ่ง หรือที่เรียกว่า จิตว่างนั้น เขาต้องไม่แสวงหาจากพุทธะ จากธรรมะ หรือจากสังฆะ และท่านได้ย้ำอีกว่า เขาต้องไม่แสวงหาจากที่ใดเลย; เมื่อว่างจากความคิดในการแสวงหา นั่นแหละจะพบสัจธรรมแท้ ก็คือ ความว่างชนิดที่ไร้ขอบเขตจริง ๆ.

      ##ประโยคที่ ๒ ""เมื่อพุทธะไม่ถูกแสวงหา ก็ไม่มีพุทธะที่จะต้องพบ! เมื่อธรรมะไม่ถูกแสวงหา ก็ไม่มีธรรมะที่จะต้องพบ! เมื่อสังฆะไม่ถูกแสวงหา ก็เป็นอันว่า ไม่มีสังฆะเลย!""

      ที่ว่า "เมื่อพุทธะไม่ถูกแสวงหา ก็ไม่มีพุทธะที่จะต้องพบ" คำว่า แสวงหา ก็คือ การใช้เหตุผลของความคิด กฤษณะมูรติใช้คำว่า "การสืบค้น" ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับคำว่า แสวงหา; ถ้าแสวงหาพุทธะ ก็จะพบพุทธะ แต่พุทธะที่พบนั้น เป็นพุทธะที่คิดเอาเอง; ทั้งการแสวงหาสืบค้น ทั้งพุทธะที่ถูกแสวงหาสืบค้นจนพบ เป็นเพียงมายาของความคิด ดังนั้นเมื่อพุทธะไม่ถูกแสวงหา ไม่ถูกสืบค้น ก็จะพบกับความจริงแท้ กล่าวคือ ความว่าง; 

      ที่ว่า "เมื่อธรรมะไม่ถูกแสวงหา ก็ไม่มีธรรมะที่จะต้องพบ" อันนี้ก็มีความหมายอย่างเดียวกัน เช่น ต้องแสวงหาพระนิพพานให้พบ ต้องสืบค้นพระนิพพานให้เจอ ยิ่งแสวงหายิ่งสืบค้น ก็ยิ่งจะห่างไกลต่อสัจธรรมแท้ ดังนั้นเมื่อธรรมะหรือพระนิพพาน ไม่ถูกแสวงหาไม่ถูกสืบค้น ก็จะพบความจริง; ที่ว่า เมื่อสังฆะไม่ถูกแสวงหา ก็เป็นอันว่า ไม่มีสังฆะเลย" สภาวะที่ไม่มีทั้งพุทธะ ธรรมะ และสังฆะ นั่นแหละคือ สัจธรรมที่แท้จริงและสูงสุด. (๓๐ มี. ค.๖๓)

No comments yet...

Leave your comment

65607

Character Limit 400