#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

วันพระ​ แรม​ ๑๕​ ค่ำ​ เดือน​ ๑๒

"อะโรคะยะ ปะระมา ลาภา" ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง

      สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันหลายๆ ส่วน ในวันนี้จะขอพูดถึงเพียง ๓ ส่วน ดังนี้

      ๑.ร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยธาตุ ๔ ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ เรียกว่า รูปก็ได้.

      ๒.จิตประสาท คือ จิตที่เนื่องอยู่กับระบบประสาทหรือสมอง (Mental) ไม่ใช่จิตในส่วนลึกลงไป.

      ๓.จิตใจ คือ จิตที่เป็นความรู้สึกนึกคิดในส่วนที่เป็นนามธรรม เช่น ความจำ (สัญญา) ความคิด (สังขาร) เป็นต้น.

      ทีนี้ สิ่งที่เรียกว่า โรคก็มี อยู่ ๓ อย่างเหมือนกัน คือ :-

      ๑. โรคทางร่างกาย (Physical  disease) เช่น โรคเบาหวาน ความดัน มะเร็ง ฯลฯ เราสามารถไปรักษาที่โรงพยาบาล มีหมอให้คำแนะนำ มียามาช่วยรักษาได้.

      ๒. โรคทางจิตประสาท (Mental disease) เป็นโรคในส่วนของสมอง หรือโรคจิต โรคประสาท เกิดจากความตึงเครียดของระบบการทำงานของสมอง,  ต้องไปพบจิตแพทย์เพื่อความผ่อนคลายและใช้ยาบางชนิดเพื่อระงับความเครียด.

      ๓. โรคทางจิตใจ (Mind  disease) หมายถึง โรคกิเลส เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น, ถ้าเป็นโรคทางจิตใจ คือ โรคกิเลส เราต้องเข้าหาพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์เป็นแพทย์ผู้ รักษาโรคทางจิตใจ, มีธรรมะเปรียบเหมือนกับยา เรียกว่า "ธรรมโอสถ" เช่น สติ สัมปชัญญะ หิริ โอตตัปปะ เมตตา มุทิตา เป็นต้น.

      เป็นอันว่า ถ้าเป็นโรคทางร่างกาย ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาล, ถ้าเป็นโรคทางจิตประสาท ก็ไปหาจิตแพทย์, แต่ถ้าเป็นโรคทางจิตใจ ก็ต้องเข้าหาพระพุทธเจ้า, พระอรหันต์เป็นผู้ไม่มีโรคในทางจิตใจ; โรคทางร่างกาย โรคทางจิตประสาท ก็ต้องมีเป็นเรื่องธรรมดา แต่โรคทางจิตใจ เราสามารถรักษาให้หายได้ ๑๐๐ %.

No comments yet...

Leave your comment

81356

Character Limit 400