#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##จิตพุทธะคือภาวะดั้งเดิม.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๗๐, หน้า ๙๕; ขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""พวกเธอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพุทธะมาตลอดเวลา""

      คำว่า พุทธะ หมายถึง จิตรู้ จิตตื่น จิตเบิกบาน เป็นสภาวะเดิมแท้ที่มีอยู่แล้ว แต่ปุถุชนมองไม่เห็น ก็เพราะมีเมฆหมอก กล่าวคือ อวิชชาหรือความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นปิดบัง ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน ที่มีเมฆเข้ามาปิดกั้นไว้ จึงทำให้มองไม่เห็นดวงอาทิตย์ ทั้ง ๆ ที่ดวงอาทิตย์ก็มีอยู่ และกำลังส่องแสงจ้าสว่างจ้าอยู่กลางนภากาศ ถ้ามีลมมาพัดกวาดเมฆหมอกออกไป แสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็สว่างจ้าลงมาเหมือนเดิม;

      จิตพุทธะก็มีอยู่แล้วตลอดเวลา ไม่ได้สูญหายไปไหน แต่ที่คนธรรมดาทั่วไปมองไม่เห็น ก็เพราะเมฆหมอกอวิชชาบดบัง เมฆหมอกแห่งความคิดปรุงแต่งปิดกั้นไว้ เพียงแต่ขจัดความคิดปรุงแต่งออกไป หรือป้องกันไม่ให้อวิชชาจรเข้ามา จิตพุทธะก็ปรากฏประจักษ์แจ้งให้เห็นทันที.

      ##ประโยคที่ ๒ ""ดังนั้น อย่าเที่ยวลวงใคร ๆ ว่า เธอลุถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี้ได้ ด้วยการปฏิบัตินานาชนิด""

      ข้อความทั้งสองประโยคดังกล่าว ท่านอาจารย์พุทธทาสได้แสดงความเห็นไว้ว่า "เราไม่สามารถเป็นอะไร ที่เราได้เป็นอยู่แล้วตลอดเวลาได้อีก เราสามารถเพียงแต่รู้ถึงภาวะดั้งเดิมของเราอย่างลึกซึ้งโดยประจักษ์เท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านี้มันถูกปิดบังด้วยเมฆแห่งมายา คือ อวิชชา"

      มีผู้กล่าวว่า "ความคิดเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ จะบังคับไม่ให้เกิดนั้นเป็นไปไม่ได้ โดยธรรมชาติความคิดต้องเกิด ฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรม เพียงแต่ให้มีสติตามดูอาการเกิด-ดับของความคิด ดูโดยที่ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซง แต่ที่จริง ความคิดเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดได้ ความคิดเป็นเพียงอาคันตุกะ; ที่เขาบอกว่า "เพียงแต่ให้ดูอาการเกิด- ดับของความคิด โดยที่ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซง" แต่โดยหลักความเป็นจริงแล้ว การเข้าไปตามดูความเกิด- ดับของความคิด ก็คือ เป็นการแทรกแซงอยู่แล้ว เป็นอุปาทานชนิดหนึ่งเหมือนกัน. (๑๔ พ. ย.๖๓)

No comments yet...

Leave your comment

21942

Character Limit 400