#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์

ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (0)
Created: 26 Dec 2018

การบังคับตัวเอง คนเรานั้นมักจะมีความตั้งใจ ในการทำสิ่งดีๆ ให้กับตัวเอง "ในชีวิตประจำวัน" ตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้ในทุกๆ วัน เช่น ออกกำลัง ลดน้ำหนัก ไม่ติดโซเชียล สวดมนต์ ฝึกสมาธิ ฯลฯ แต่มักจะทำไม่สำเร็จ

สาเหตุสำคัญหลักๆ ที่ทำให้เราไม่สามารถประสบความสำเร็จตามความตั้งใจนั้นๆ ได้ ก็เพราะการที่ไม่สามารถบังคับตัวเองได้ ต้นเหตุที่เราไม่สามารถบังคับตัวเองได้นั้นคือ ความเคยชิน สังคมสิ่งแวดล้อม และการไม่เห็นโทษ เห็นภัยอย่างแท้จริง

คุณธรรมที่จะช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามการบังคับตัวเองให้ได้ คือ

"อิทธิบาท ๔"

๑. ฉันทะ คือความพอใจ เราควรสร้างแรงจูงใจที่จะทำด้วยความพอใจในสิ่งนั้นๆ ให้มากพอและเห็นโทษกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น หากเราทำไม่สำเร็จ

๒. วิริยะ คือ ความเพียร การฝืนทวนกระแสความเคยชินในฝ่ายกิเลส สู้กับความเคยชินเดิมๆ เมื่อเราทำได้หนึ่งครั้งเราจะมีพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย การฝืนในระยะแรกๆเทียบได้กับเรามีความเพียร(วิริยะ)

๓. จิตตะ คือ มีความตั้งมั่น จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นๆ ไม่ล้มเลิกความตั้งใจ

๔. วิมังสา คือ ใคร่ครวญ ทบทวนพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เข้ามา

สิ่งที่สำคัญที่สุด คือตัวเราเอง มั่นใจในสิ่งที่ทำและรู้จักที่จะสร้างแรงจูงใจ ทำความเข้าใจถึงคุณประโยชน์และเห็นโทษของการที่ไม่สามารถบังคับตน ให้เป็นไปตามความตั้งใจอันประเสริฐของเราได้

No comments yet...

Leave your comment

81464

Character Limit 400