#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ไม่มีพุทธะคือ พุทธะ#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๗๙- ๒๘๐, หน้า ๙๙; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเล่า? เพราะว่า เมื่อใดพวกเธอยอมให้พฤติแห่งจิตของเธอไปผลิตผลออกมาเป็นความคิดว่า พุทธะ เมื่อนั้นชื่อว่า เธอกำลังไปนำเอาความมีความเป็นฝ่ายรูปธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถเอามาทำให้เป็นผู้ตรัสรู้ได้นั้น มาปั้นให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเอง""

      ข้อความดังกล่าวเนื่องมาจากตอนที่แล้ว ซึ่งท่านฮวงโปได้กล่าวถึงพุทธะที่เป็นคู่กับกิเลส เรียกว่า คติทวินิยม ดังนั้นท่านจึงชี้ให้เห็นในทำนองว่า การยอมให้พฤติแห่งจิตผลิตผลออกมาเป็นความคิดว่า พุทธะ แสดงว่า ไปนำเอาความคิดที่เป็นเราเป็นของเราขึ้นมา; สภาวะแห่งความเป็นพุทธะที่แท้จริง เป็นธรรมชาติที่ปราศจากสิ่งที่เป็นคู่ ๆ โดยสิ้นเชิง.

      ##ประโยคที่ ๒ ""โดยทำนองเดียวกัน ความคิดปรุงใด ๆ ของสัตว์ทั้งหลายที่กำลังกระหายต่อความหลุดพ้น ย่อมสร้างภาวะแห่งความเป็นเช่นนั้น ขึ้นเป็นเป้าหมายชนิดที่พวกเธอกำลังเล็งถึงกันอยู่ในบัดนี้ กรรมวิธีทางสติปัญญาและการเคลื่อนไหวของความคิดทั้งหมดทุกชนิด เป็นผลเกิดมาจากความคิดปรุงแต่งของพวกเธอเอง ซึ่งไปจับฉวยเอานั่นนี่มาคิดให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมา""

      ท่านกล่าวในทำนองว่า ความกระหายต่อความหลุดพ้น (วิมุติ) ก็เป็นการสร้างภาวะของความคิดปรุงแต่งเหมือนกัน; จะเห็นได้ว่า สัจธรรมที่แท้จริง กล่าวคือ จิตหนึ่งนั้น เป็นธรรมชาติที่ล้ำลึก ต้องอาศัยสติปัญญาที่ละเอียดจริง ๆ จึงจะเห็นแจ้งได้. (๒๖ ม. ค.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

68887

Character Limit 400