#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ธรรมแท้ คือจิตว่าง.

      ##คำสอนของท่านเว่ยหล่าง, อยู่ในหมวดที่ ๑๐, หน้า ๑๓๗- ๑๓๘; จะนำมาเขียนสัก ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""เมื่อเห็นว่าพระสังฆนายกจะจากไปในไม่ช้า ท่านฟัตห่อยผู้อาวุโสได้หมอบกราบพระสังฆนายกสองครั้งแล้วถามว่า เมื่อพระคุณท่านเข้าปรินิพพานแล้ว ใครจะเป็นผู้ได้รับมอบบาตรจีวรและธรรมต่อไป?""

      ครั้นได้อ่านข้อความดังกล่าว ก็ทำให้นึกถึงตอนที่พระพุทธเจ้าจะดับขันธปรินิพพาน พระอานนท์ได้ทูลถามว่า หลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว จะมีใครทำหน้าที่แทนพระองค์ พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า "หลังจากเราตถาคตดับขันธปรินิพพานไปแล้ว จงมีธรรมวินัยเป็นตัวแทนแห่งเรา" 

      คำตรัสนี้เป็นคำตรัสที่รัดกุมที่สุด คำว่า ธรรม ก็คือ ความว่างหรือพระนิพพาน ซึ่งเป็นปรมัตถสัจจะ เป็นความจริงที่มีความหมายอันลึกซึ้ง, คำว่า วินัย ก็คือ พุทธบัญญัติ เป็นข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันทางสังคม เรียกว่า สมมุติสัจจะ หมายถึง ความจริงโดยสมมุติ; ทีนี้ ลองมาดูคำตอบท่านเว่ยหล่างกัน.

      ##ประโยคที่ ๒ ""พระสังฆนายกตอบว่า สำหรับคำสอนของฉันทั้งหมด นับแต่ได้กล่าวเทศนาในวัดไทฟันตราบจนบัดนี้ จงคัดลอกเป็นเล่มแล้วแจกจ่ายกันไปก็ได้ แต่ให้ชื่อว่า สูตรอันประกาศบนมหาบัลลังก์แห่งธรรมรถ จงถะนุถนอมไว้ให้ดี แล้วมอบต่อกันไปตามอนุชนแต่ละรุ่น เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทั้งปวง บุคคลที่สั่งสอนตามคำสอนนี้ เป็นผู้ที่สั่งสอนตามธรรมแท้""

      ธรรมแท้ ก็คือ จิตว่างหรือสุญญตา ซึ่งเป็นสภาวะที่ปราศจากความปรุงแต่งโดยประการทั้งปวง เป็นความจริงสูงสุดที่มีอยู่ตามธรรมชาติ, ปุถุชนมองไม่เห็น เพราะถูกปิดบังอยู่ด้วยความคิดปรุงแต่ง ถูกขวางกั้นอยู่ด้วยอวิชชา แต่อริยชนมีปัญญาประจักษ์แจ้งอยู่กับจิตว่างหรือสุญญตา เพราะได้เปลื้องความคิดปรุงแต่งออกไปจากจิตใจได้แล้ว. (๒๓ ก. พ.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

38658

Character Limit 400