#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ปรากฏการณ์แห่งความคิด.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๘๕, หน้า ๑๐๑; จะขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ปรากฏการณ์ทั้งหลาย ไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังตนเอง แต่อาศัยสิ่งแวดล้อมปรุงแต่ง""

      ข้อความในประโยคแรกนี้ ท่านอาจารย์พุทธทาสได้อธิบายไว้ว่า "คือสิ่งแวดล้อมปรุงแต่งทางฝ่ายนามธรรมที่เราสร้างมันขึ้นมาเอง (คิดเอาเอง)" คำว่า ปรากฏการณ์ในความหมายของท่านฮวงโป หมายถึง ความคิดปรุงแต่ง ซึ่งเป็นลักษณะของสังขตธรรม คือ สิ่งที่มีอาการเกิดขึ้น แปรปรวน และดับไป, สิ่งแวดล้อมที่ให้เกิดขึ้น ก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์.

      ##ประโยคที่ ๒ ""และมันได้แก่ความปรากฏของสิ่งเหล่านั้น ที่ปรากฏออกมาเป็นวัตถุและเรื่องราวต่าง ๆ นั้นเอง""

      ท่านชี้ให้เห็นว่า ถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่ง ธรรมชาติของวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ก็ไม่มีความหมายอะไร แต่เพราะมีปรากฏการณ์แห่งความคิดปรุงแต่ง ซึ่งเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นตัวปลุกร้าว จึงทำให้วัตถุทั้งหลาย เรื่องราวทั้งปวง มีค่ามีความหมายขึ้นมา ในส่วนตนเองจิตใจก็เป็นทุกข์เศร้าหมอง ถ้าล้นออกมาทางกาย วาจา ก็เบียดเบียนผู้อื่น กระทบทางสังคมไปด้วย.

      ##ประโยคที่ ๓ ""ที่ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องมีวิชาความรู้ชนิดที่เป็นของเหมาะเฉพาะตัวเป็นคน ๆ ไปขึ้นมา""

      ท่านได้ชี้ให้เห็นอีกว่า เมื่อเกิดปรากฏการณ์แห่งความคิดปรุงแต่งขึ้นมา ก็เป็นสาเหตุให้สร้างสูตรแห่งวิชาความรู้ขึ้นมา เช่น รูปฌานสี่ ได้แก่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นมายาทั้งสิ้น; สัจธรรมแท้ กล่าวคือ จิตหนึ่ง เป็นสภาวะที่ปราศจากความปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง. (๑๒ มี. ค.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

62659

Character Limit 400