#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##สายฝนแห่งธรรม.

      ##คำสอนของท่านเว่ยหล่าง, อยู่ในหมวดที่ ๑๐, หน้า ๑๓๙; จะนำมาเขียนสัก ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""คำสอนของฉันขณะนี้ ไม่ผิดอะไรกับฝนตกตามฤดูกาล ซึ่งจะนำความชุ่มชื่นมาสู่ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ ธรรมชาติแห่งพุทธะ ซึ่งมีอยู่ภายใน เสมือนกับเมล็ดพืชที่ได้รับความชุ่มชื่นจากสายฝน ย่อมจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว""

      ท่านชี้ให้เห็นว่า ธรรมชาติแห่งพุทธะมีอยู่แล้วที่ใจของทุก ๆ คน ไม่ต้องไปแสวงหาภายนอก พระสังฆปริณายกเปรียบคำสอนของท่านเหมือนกับฝนที่ตกตามฤดูกาล ผู้ที่ได้ฟังธรรมและเห็นแจ้งตาม ท่านเปรียบเหมือนกับเมล็ดพืชที่ได้รับน้ำฝนและเจริญงอกงามขึ้นมาตามลำดับ.

      ##ประโยคที่ ๒ ""ใครที่ปฏิบัติตามคำสอนของฉัน ย่อมจะได้บรรลุถึงโพธิอย่างแน่นอน ใครที่ดำเนินตามคำสอนของฉัน ย่อมจะได้รับผลอันสูงเลิศเป็นแน่แท้""

      ท่านยืนยันว่า ถ้าผู้ใดนำคำสอนไปประพฤติปฏิบัติ ก็ย่อมบรรลุโพธิเป็นแน่นอน คำว่า "โพธิ" กับคำว่า "จิตเดิมแท้" ก็คือ สิ่งเดียวกัน ผู้ที่เห็นแจ้งอยู่กับจิตเดิมแท้ ชื่อว่า อยู่ในมัชฌิมาปฏิปทา การยึดติดอยู่กับสิ่งคู่ คือ อุปสรรคที่เข้ามาปิดกั้นหนทาง จงเปิดหนทางให้โล่งด้วยการไม่ยึดติดในสิ่งคู่ นั่นคือ วิธีปฏิบัติอันประเสริฐแท้.

      ##ประโยคที่ ๓ ""จงฟังโศลกดังนี้: เมล็ดพืชแห่งพุทธะ แฝงอยู่ในจิตของเรา ย่อมงอกตามสายฝนที่ซึมซาบไปในทุกสิ่ง ดอกไม้แห่งหลักธรรม เมื่อได้ผลิออกมาด้วยปัญญาญาณ ผู้นั้นย่อมแน่แท้ ที่จะเก็บเกี่ยวผลแห่งการตรัสรู้""

      คำสอนอันถูกต้องที่เป็นสัจธรรมแท้ เปรียบด้วยสายฝนที่ให้ความชุ่มชื่นกับเมล็ดพืชพันธุ์แห่งความเป็นพุทธะ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ตนเองต้องรดน้ำให้กับเมล็ดพืชแห่งพุทธะด้วย รดน้ำด้วยการมีสติปัญญาเผชิญหน้าอยู่กับจิตเดิมแท้. (๑๕ มี. ค.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

21860

Character Limit 400