#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์

ชอบ: (0)
ไม่ชอบ: (1)
Created: 26 Dec 2018

ปริสัญญุตา และ ปุคคลปโรปรัญญุตา

สัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของคนดี มีดังนี้

๑. ธัมมัญญุตา คือ รู้จักเหตุ

๒. อัตถัญญุตา คือ รู้จักผล

๓. อัตตัญญุตา คือ รู้จักตน

๔. มัตตัญญุตา คือ รู้จักประมาณ

๕. กาลัญญุตา คือ รู้จักกาล

๖. ปุริสัญญุตา คือ รู้จักชุมชน

๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ รู้จักบุคคล

ในวันนี้จะกล่าวถึง"ปริสัญญุตา และ ปุคคลปโรปรัญญุตา" คุณธรรม ๒.ข้อสุดท้ายของสัตบุรุษ คือ

"ปริสัญญุตา" คือ การรู้จักชุมชน รู้จักบริษัท (ในพระสูตรบาลี) กล่าวว่า รู้ว่าชุมชนนี้เป็นกษัตริย์ นี้เป็นพราหมณ์ นี้เป็นคหบดี หมู่ชนนี้เป็น สมณะ เป็นต้น เมื่อไปในชุมชนใดแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร การวางตัว การแต่งกาย การใช้คำพูดให้เหมาะสมตามธรรมเนียมหรือข้อตกลงของสังคมนั้น ๆ

คุณธรรมข้อสุดท้าย "ปุคคลปโรปรัญญุตา" คือ การรู้จักบุคคล การเป็นผู้รู้จักเลือกคบบุคคล และรู้จักที่จะทำความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลว่า มีนิสัยใจคออย่างไร มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรมมีความประพฤติหน้าที่การงานแบบไหน จึงจะสามารถเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับงานและเกิดประโยชน์ในการทำงานได้ถูกต้อง

ดังนั้นอยู่ในโลกนี้ พึงตั้งจิตไว้เผื่อไว้บ้างว่า อันคนเราในโลกนี้ไม่มีใครดีสมบูรณ์แบบ ฉะนั้นควรเลือกมองในสิ่งที่ดีของเขาบ้าง เพื่อที่เราจะอยู่กับคนในสังคมได้ด้วยความเป็นปกติสุข

ดังนี้ สัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ข้อนี้ สรุปง่ายๆว่า รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดีและเป็นผู้มีปัญญา มีชีวิตอยู่ด้วยความสุขความเจริญนั่นเอง

No comments yet...

Leave your comment

75518

Character Limit 400