#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##โพธิมีอยู่แล้ว#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๘๗, หน้า ๑๐๒; จะขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ถาม..สมมุติว่าทั้งหมดนั้น เป็นเช่นนั้นจริง แล้วภาวะเช่นไรโดยเฉพาะเล่า ที่ถูกหมายถึงโดยความหมายของคำว่า โพธิ?""

      ข้อความดังกล่าวนี้ เนื่องมาจากในตอนที่แล้ว ซึ่งมีว่า "แม้ว่าพระโคตมะพุทธะจะได้ทรงประกาศธรรมเป็นเวลาถึง ๔๕ ปี โดยความจริงแล้ว ไม่มีถ้อยคำใด ๆ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสเลย" จากข้อความนี้เอง ทำให้เหล่าศิษย์ตั้งเป็นคำถามขึ้นมา; สัจธรรม กล่าวคือ จิตหนึ่ง เป็นธรรมชาติที่อยู่เหนือคำพูดของมนุษย์ ท่านจึงกล่าวว่า เป็นเวลา ๔๕ ปี พระโคตมะพุทธะ มิได้ตรัสอะไรเลย; ทีนี้ลองมาดูคำตอบท่านฮวงโปกัน.

      ##ประโยคที่ ๒ ""ตอบ..โพธิมิใช่เป็นภาวะ พระพุทธองค์มิได้ทรงลุถึงโพธิ, สัตว์ทั้งปวงก็มิได้ไร้จากโพธิ มันมิใช่สิ่งที่ลุถึงได้ด้วยกาย หรือแสวงหาได้ด้วยใจ""

      ท่านฮวงโปมองเห็นว่า เหล่าศิษย์เข้าไปยึดติดอยู่กับคำว่า โพธิ ท่านจึงกล่าวว่า โพธิมิใช่เป็นภาวะ พระพุทธองค์มิได้ทรงลุถึงโพธิ ก็เพื่อให้เหล่าศิษย์ปล่อยวางโพธิที่ตนคิดเอาเอง เมื่อวางโพธิปลอม ก็จะเข้าถึงโพธิแท้; ทุกคนมีโพธิอยู่แล้ว ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหน เมื่อใดจิตใจว่างจากความคิดปรุงแต่ง เมื่อนั้นย่อมพบกับโพธิ; ดูคำตอบของท่านฮวงโปกันต่อ.

      ##ประโยคที่ ๓ ""สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เป็นสิ่งที่มีภาวะเป็นอันเดียวกันกับโพธิเสร็จเรียบร้อยแล้ว""

      คำว่า สัตว์ในที่นี้ ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย แต่หมายถึง คนที่ยังเป็นปุถุชนนี่เอง เพราะคำว่า สัตว์ แปลว่า ข้องเกี่ยว หมายถึง จิตใจที่ยังยึดติดอยู่กับสิ่งต่าง ๆ ไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมวาง ท่านได้ชี้ให้เห็นว่า ปุถุชนทั้งหลายทั้งปวง ก็เป็นอันเดียวกันกับโพธิเสร็จเรียบร้อยแล้ว หมายความว่า โพธิเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว เพียงแต่เปลื้องความคิดปรุงแต่งออกไป โพธิก็ประจักษ์แจ้งให้เห็นทันที. (๒๐ มี. ค.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

56397

Character Limit 400