#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##ไม่มีการบรรลุ#!!!

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๘๘, หน้า ๑๐๓ ; ขอแบ่งออกเป็น ๓ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ถาม..แล้วคนเราจะลุถึงโพธิจิตได้อย่างไรกันเล่า?""

      คำว่า โพธิจิต หมายถึง จิตหนึ่ง หรือพุทธภาวะ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ปราศจากความคิดปรุงแต่ง เป็นสภาวะที่ไม่มีความทุกข์ด้วยประการทั้งปวง เป็นความจริงที่อยู่นอกเหตุเหนือผล คำว่า นอกเหตุ หมายความว่า จิตหนึ่งไม่ต้องสำเร็จมาจากเหตุใด ๆ คำว่า เหนือผล หมายความว่า จิตหนึ่งไม่ได้เป็นผลของอะไร เพราะว่า จิตหนึ่ง เป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่ในภาวะของจิตหนึ่งเองแล้ว; ทีนี้มาดูคำตอบของท่านฮวงโปกัน.

      ##ประโยคที่ ๒ ""ตอบ..โพธิ มิได้เป็นสิ่งซึ่งต้องลุถึง เดี๋ยวนี้นี่แหละ ถ้าพวกเธอสามารถเข้าใจ ซึมซาบถึงความที่มันเป็น สิ่งที่ไม่ต้องมีการลุถึงด้วยใจเธอเอง""

      วลีแรกที่ว่า "โพธิ มิได้เป็นสิ่งซึ่งต้องลุถึง" ท่านอาจารย์พุทธทาสได้อธิบายไว้ว่า "ลุถึงในที่นี้ จะใช้คำว่า รู้สึก, ฉวยเอา, เข้าถึง, เห็นแจ้ง, คิดได้ ฯลฯ อะไรก็ได้" ปุถุชนจะมีความเข้าใจว่า อวิชชาเปรียบดั่งม่าน ที่ปิดบังขวางกั้นโพธิไว้ มิให้ปรากฏ ฉะนั้นต้องเจาะอวิชชาให้ทะลุ แล้วจะเข้าถึงโพธิ แต่ผู้ที่เห็นแจ้งแล้ว ย่อมมีความเข้าใจอีกอย่างหนึ่ง ไม่มีการบรรลุ.

      ##ประโยคที่ ๓ ""และเป็นผู้แน่ใจจริง ๆ ว่า ไม่มีอะไรเลยที่ใคร ๆ เคยลุถึง แล้วเธอจะเป็นผู้มีโพธิไปแล้วทันที""

      พระโพธิธรรมกล่าวไว้เป็นโศลกว่า "ธรรมชาติแท้ของจิตนั้น ถ้าผู้ใดเข้าใจซึมซาบแล้ว คำพูดของมนุษย์ไม่สามารถหว่านล้อมหรือเปิดเผยมันได้ ความตรัสรู้คือ ความไม่มีอะไรให้ใครต้องลุถึง และผู้ซึ่งได้ตร้สรู้ ก็ไม่พูดว่า เขารู้อะไร?" ความเข้าใจที่ว่า "ไม่มีอะไรให้ใครต้องลุถึง" เรียกว่า ปัจจัตตัง คือ เป็นความเข้าใจเฉพาะของผู้ที่เห็นแจ้งเอง. (๒๕ มี. ค.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

66391

Character Limit 400