#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##พุทธะ คือภาวะสูงสุด.

      ##คำสอนท่านฮวงโป, ตอนที่ ๒๙๔, หน้า ๑๐๖; จะขอแบ่งออกเป็น ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ส่วนรูปร่างและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมันแสดงออกมาอีกทางหนึ่งนั้น เปรียบเหมือนกับที่อยู่อาศัย เหมือนกันแท้กับคนที่ยอมทิ้งโรงเลี้ยงสัตว์ เพื่อเอาบ้านที่สบาย ฉันใด""

      ที่ท่านฮวงโปกล่าวถึงรูปร่างและปรากฏการณ์ต่าง ๆ นั้น หมายถึง การเลื่อนชั้นสภาวะของจิตที่ยังปรุงแต่งให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามลำดับ ท่านเปรียบเหมือนกับคนที่อาศัยอยู่ในโรงเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่สะอาด อากาศก็ไม่ดี และยอมทิ้งโรงเลี้ยงสัตว์อันเป็นที่พักอาศัยเก่า เปลี่ยนไปอยู่ในบ้านใหม่ที่สะอาด มีความสะดวกสบายกว่า.

      ##ประโยคที่ ๒ ""คนเราก็เปลี่ยนร่างที่เป็นกายมนุษย์เพื่อกายสวรรค์ และเปลี่ยนสูงขึ้นไปโดยทำนองนั้น จนกระทั่งถึงปัจเจกพุทธะ ชั้นโพธิสัตว์ และชั้นพุทธะทั้งหลาย""

      คำว่า กายมนุษย์ในความหมายของท่านฮวงโป ไม่ใช่ร่างกายที่เป็นเนื้อหนัง แต่หมายถึง จิตใจในระดับของความเป็นมนุษย์ เช่น จิตยึดมั่นอยู่ในศีลห้า ฯลฯ, สูงขึ้นไปกว่ามนุษย์ เรียกว่า กายสวรรค์ สภาวะจิตที่เป็นสวรรค์ระบุไปที่เทวธรรม คือ หิริ โอตตัปปะก็ได้, สูงขึ้นไปกว่าสวรรค์ เรียกว่า ปัจเจกพุทธะ, พัฒนาสูงขึ้นไปอีก เรียกว่า จิตระดับโพธิสัตว์, สูงถึงที่สุด ก็คือ พุทธภาวะ หมายถึง จิตสะอาด สว่าง สงบ. (๑๕ พ. ค.๖๔) 

No comments yet...

Leave your comment

76643

Character Limit 400