#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##จิตที่ไม่เป็นทาส#!!!

      ##คำสอนของท่านเว่ยหล่าง, หมวดที่ ๑๐, หน้า ๑๔๕; จะนำมาเขียนสัก ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""เมื่อจิตของเราไม่เป็นทาสของวัตถุแห่งกามทั้งห้าอีกต่อไป แล้วเราได้ตระหนักชัดถึงภาวะที่แท้แห่งจิต แม้เพียงขณะเดียว เมื่อนั้นเราก็แจ้งในสัจจะ""

      สิ่งที่เรียกว่า วัตถุแห่งกามทั้งห้า หมายถึง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ กล่าวคือ กามคุณห้านั่นเอง โดยเฉพาะรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะของเพศตรงกันข้าม ท่านพูดในทำนองว่า เมื่อจิตไม่เป็นทาสของวัตถุกาม และได้ตระหนักชัดถึงจิตเดิมแท้แม้เพียงขณะเดียว เมื่อนั้นก็ชื่อว่า ได้เห็นแจ้งต่อสัจจะ;

      จิตเดิมแท้นั่นแหละคือ สัจจะหรือความจริงอันสูงสุด ซึ่งเป็นอสังขตธรรม หมายถึง สภาวะที่ปราศจากความปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง หรือจะเรียกว่า พระนิพพานก็ได้ เรียกว่า พุทธะก็ได้ เรียกว่า จิตว่างก็ได้ โดยธรรมชาติ ก็คือ ภาวะอันเดียวกัน ต่างกันเฉพาะตัวหนังสือ หรือการออกเสียงเท่านั้น.ภ

      ##ประโยคที่ ๒ ""เมื่อเรามีโชคดีที่ได้มาเป็นสานุศิษย์ของสำนักฉับพลันในชาตินี้ เราย่อมพบพระภควาของภาวะที่แท้แห่งจิตได้ในทันที""

      คำว่า ภควาของภาวะที่แท้แห่งจิต หมายถึง จิตเดิมแท้ สภาวะของจิตเดิมแท้นั่นแหละคือ พระพุทธเจ้าที่แท้จริง เรียกว่า พุทธภาวะ; สำนักฉับพลัน หมายถึง นิกายเซน ซึ่งมีการถ่ายทอดธรรมแบบจิตถึงจิต โดยที่ไม่ต้องผ่านตำราหรือคำพูด;

      ท่านได้กล่าวกับบรรดาสานุศิษย์ว่า "เรามีโชคดีที่ได้มาเป็นสานุศิษย์ของสำนักฉับพลัน" แสดงให้เห็นว่า กัลยาณมิตรหรือผู้ที่แนะนำนั้น เป็นเรื่องสำคัญมาก ท่านเว่ยหล่างเป็นอริยบุคคล เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงต่อสัจธรรม จิตอยู่ในฝ่ายโลกุตรธรรม ดังนั้นถ้าใครมาศรัทธาและเชื่อฟังในคำสอน พยายามทำความเข้าใจและปฏิบัติตามด้วยความมุ่งมั่น ก็จะไม่หลงทางเป็นแน่นอน. (๒๒ มิ. ย.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

25898

Character Limit 400