#สัจจะไร้สิ่งคู่.

#คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง.

##เห็นแจ้งแบบฉับพลัน.

      ##คำสอนของท่านเว่ยหล่าง, หมวดที่ ๑๐, หน้า ๑๔๕; จะนำมาเขียนสัก ๒ ประโยค ดังนี้ :-

      ##ประโยคที่ ๑ ""ใครที่ไม่ได้ตระหนักชัดถึงภาวะที่แท้แห่งจิต และค้นหาพุทธะจากภายนอก ย่อมเป็นคนโง่ที่มีความปรารถนาผิดเป็นเครื่องกระตุ้น""

      คำว่า ภาวะที่แท้แห่งจิต หมายถึง จิตเดิมแท้นั่นเอง คำว่า จิตเดิมแท้ กับคำว่า พุทธะ คือสภาวะอันเดียวกัน ท่านกล่าวในทำนองว่า ผู้ที่ยังไม่เห็นแจ้งจิตเดิมแท้ และเที่ยวค้นหาพุทธะจากภายนอก เป็นความปรารถนาหรือความต้องการที่ผิดเป็นสิ่งกระตุ้นผลักดัน;

      ที่จริงคำว่า "ภายนอก" ในความหมายนี้ ไม่ใช่เฉพาะภายนอกกายเท่านั้น แต่รวมไปถึงความคิดปรุงแต่งในทุกระดับด้วย; พุทธะเป็นอสังขตธรรม คือธรรมชาติที่ปราศจากความปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง ส่วนสิ่งที่ต่างไปจากพุทธะ เรียกว่า สังขตธรรม หมายถึง ภาวะที่ปรุงแต่ง ดังนั้นคำว่า ภายนอก ก็คือ สิ่งปรุงแต่งทุกชนิดที่ไม่ใช่พุทธะ.

      ##ประโยคที่ ๒ ""โดยนัยนี้ ฉันได้มอบคำสอนของสำนักฉับพลันไว้ให้อนุชนรุ่นหลังแล้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือมวลสัตว์ที่สนใจจะปฏิบัติธรรม""

      การเห็นแจ้งจิตเดิมแท้อย่างฉับพลัน มีคนจำนวนมากไม่เชื่อ คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้, การบรรลุธรรม การเห็นแจ้งพระนิพพาน ต้องใช้เวลานานหลายกัปป์หลายกัลป์

      แต่ที่จริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่า "จิตนี้ประภัสสร มัวหมองแล้วเพราะมีกิเลสจรเข้ามา" เดิมจริง ๆ จิตว่างอยู่ก่อนแล้ว กิเลสเกิดเมื่อผัสสะด้วยอวิชชาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สิ่งที่เรียกว่า ความคิดปรุงแต่ง ความรู้สึกขุ่นมัว มีลักษณะเกิดขึ้น แปรปรวน และดับไป ดังนั้นถ้าสังเกตให้ดี เรียนรู้ให้ถูกตรง ก็ย่อมเห็นแจ้งจิตเดิมแท้โดยฉับพลันได้. (๓ ก. ค.๖๔)

No comments yet...

Leave your comment

68988

Character Limit 400